Sparebankstiftelsen DNB støtter SKREI

07 juli 2023

Skal sikre At utstillingen og formidlingen er godt tilpasset barn og unge

Sparebankstiftelsen DNB støtter SKREI med 2 millioner kroner. Støtten skal gå til å sikre at utstillingene og formidlingen er godt tilpasset barn og unge. Støtten skal også bidra til at kunnskap som formidles gjøres tilgjengelig via digitale plattformer.

Sparebankstiftelsen DNB har som sin visjon «Vi utløser gode krefter». Prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge kan få støtte. Siden starten i 2002 har Sparebankstiftelsen DNB bidratt med 9,7 milliarder til almennyttige formål innenfor formålsområdene kunst & kultur, nærmiljø & kulturarv, natur & friluftsliv, idrett & lek.

SKREI skal formidle hva fiskeriene har betydd, betyr og vil bety for Norge. Skreien – fisken som bygde landet – er hovedaktør i historien. SKREI skal synliggjøre sammenhengen mellom mennesket og havets fornybare ressurser. Lofotfisket, det store vinterfisket etter skreien, har hatt og har en enorm betydning for øyriket, landsdelen og Norges kulturarv.

Het romantikk, hardt arbeid og bærekraft

Skreien kommer til Lofoten for å gyte og reprodusere seg. Mens det på havets overflate er hardt arbeid for fiskerne er det i dypet het romatikk som igjen leder til livsgrunnlag for mange. I mer enn 1000 år har Norge drevet internasjonal handel med torsk – og vi ønsker å fortsette med dette også i framtida. SKREI skal fortelle viktig historie om bærekraft, økologi og politikk.

Bærekraft er et grunnleggende prinsipp for utformingen av SKREI og for formidlingen som skal finne sted på området. Millionbeløpet som Sparebankstiftelsen DNB støtter SKREI med skal bidra til at barn og unge møter utstillinger, aktiviteter og opplevelser som er godt tilpasset dem.

Museum Nord takker for anerkjennelsen

Geir Are Johansen, direktør i Museum Nord er først og fremst takknemlig. «At Sparebankstiftelsen DNB støtter SKREI med millionbeløp er en anerkjennelse. At SKREI blir sett som et viktig prosjekt i nord er av stor betydning. SKREI blir en verdiskaper, økonomisk og kulturelt, SKREI skal bidra til identitet og tilhørighet, SKREI skal så kunnskap og inspirasjon hos mange, inkludert barn og unge. Denne gaven, denne anerkjennelsen er virkelig motiverende for oss som satser i nord», sier Geir Are.

DNB – tilstedeværelse i Lofoten siden 1950-tallet

Bedriftsrådgiver Stig Jensen er stolt og glad over bidraget fra Sparebankstiftelsen DNB.

«DNB sin tilstedeværenlse i Lofoten går helt tilbake til 1950-tallet og har i hele denne perioden  vært en viktig samarbeidspartner for sjømatnæringen både på hav og land.  Med vår beliggenhet i Svolvær er det en naturlig del av vår virksomhet å  yte finansielle tjenester til  de forskjellige aktørene i næringen.    

Vi er derfor veldig stolt og glad for at Sparebankstiftelsen DNB har funnet å kunne støtte SKREI-prosjektet og således være med å bidra til å få prosjektet realisert.  Vi syns også det er utrolig viktig å få formidlet til den oppvoksende generasjon  hva fiskeriene har betydd og fortsatt betyr, ikke bare for kysten, men hele Norge.  Det faktum at Norge er en stor eksportør av sjømat gjør det desto viktigere at tilreisende til regionen  får et innblikk i den verdiskapningen som fiskerinæringen bidrar med.»

Bildet viser nybygget "Otolitten" på SKREI
SKREI skal realisere «Otolitten». Otolitten blir navet i opplevelsene ved SKREI. Illustrasjon: LPO arkitekter.
OM SKREI 

SKREI er et nytt opplevelses- og kunnskapssenter som skal fortelle historien om Norges viktigste fisk. Senteret realiseres i Storvågan utenfor Kabelvåg, i tilknytning til Museum Nords eksisterende enheter LofotakvarietLofotmuseet og Galleri Espolin. Det planlagte nybygget «Otolitten» er på 5000 kvm og vil romme hovedutstilling, servering, rom for skiftende utstillinger og arrangementer, møterom, magasiner, konserveringsverksted m.m. SKREI skal fortelle om verdens største torskestamme, skreiens utrolige gytevandringer og alt den har betydd for kystkulturen. Prosjektet har en total investeringsramme på 583 millioner. Det er forventet 100 000–120 000 besøkende i året, med planlagt åpning våren 2026.  

skrei
Skreien står i sentrum for all formidling som skal skje ved SKREI. Illustrasjon: LPO arktitekter

Flere nyheter

Oteren Målfrid

En oterunge ble funnet forlatt i Henningsvær en dag i juli 2023. Den ble fraktet til Lofotakvariet hvor den nå lever livet i luksus.

Familiesøndag på Lofotmuseet 25. februar

Familiedagen på Lofotmuseet 25. februar var en fantastisk opplevelse for både store og små! 

Vinterferien på Lofotr

Vinterferien på Lofotr Vikingmuseum har et fullpakket program. 2 uker med spennende aktiviteter for små og stor. Kom og besøk oss!