Åpenhetsloven

Åpenhetsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99)

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Den skal videre sikre allmennheten informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Stiftelsen Museum Nord og datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS er definert som en stor virksomhet og omfattes derfor av Åpenhetsloven. Stiftelsen har fokus på å ha en bærekraftig strategi, og vi definerer at virksomheten skal han en rolle i å oppnå FNs bærekraftsmål (https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal)

Styret gjorde følgende vedak i styresak 04/23:

Styret vedtok å forankre ansvarlighet iht. åpenhetslovens bestemmelser i virksomhetens retningslinjer. Styreleder og direktør gis i oppdrag å utforme retningslinjer tilpasset vår virksomhet. Det settes av nødvendige ressurser til opplæring, implementering og oppfølging av dette vedtaket.

Direktøren kan delegere arbeidet av utforminga av retningslinjene og den daglige oppfølginga av retningslinjene og åpenhetslovens bestemmelser til andre, mendet er direktøren som fører tilsyn med at retningslinjene og bestemmelsen i åpenhetsloven overholdes og sørger for jevnlig rapportering til styret.

Museum Nord har nå startet arbeidet med å gjennomføre aktsometsvurderinger og kartlegge risikoområder. Museum Nord vil vise åpenhet om det ved å rapportere offentlig om arbeidet når det er ferdigstilt.