Arkivet etter L. Bergs Sønner, Svolvær 1831-1980, nominert til Norges dokumentarv.

 In Ukategorisert

Museum Nord har sammen med Nordlandsmuseet og Arkiv i Nordland nominert sine handelsstedsarkiver til å bli en del av Norges dokumentarv. Våre tre institusjoner forvalter i alt 23 store og mindre arkiver etter handelshus i Salten og Lofoten, og dette utgjør det som er igjen av materiale etter i alt 120-130 handelshus som var virksom i perioden 1770-1970. De nominerte arkivene omhandler omtrent 150 års handelshistorie i Nordland. Etter som eksporten av tørrfisk før 1770-årene gikk via Bergen, stort sett uten mektige mellommenn i nord, er denne nesten tusenårige handelshistorien fattig på arkivdokumentasjon før tørrfisken ankommer bryggen i Bergen. Skippere og styrmenn på bygdefarsjektene har i liten grad drevet bokføring og arkivskaping. Dermed er handelsstedsarkivene i Salten og Lofoten fra 1800-tallet den mest omfattende kilden vi har til Nordlands del av denne lange eksporthistorien.

Se artikkelen fra Kulturrådet her:
( http://kulturradet.no/vis-mowartikkel/-/aktuelt-47-nominasjoner-til-norges-dokumentarv )

Lofotmuseet, en avdeling i Museum Nord, fikk i 2012 arkivet etter L. Bergs Sønner i gave fra John Berg, Svolvær. Ved hjelp av prosjektmidler fra Norsk Kulturråd i 2013, ble det svært uordnede arkivmaterialet sortert og listeført. Det inneholdt også dokumenter etter en rekke virksomheter som Berg-familien var involverte i, blant andre Lejrosen Fiskeguanofabrik / Det Norske Fiskeguanoselskab AS 1856-1947.
Arkivet etter L. Bers Sønner framstår som nokså sammenhengende for perioden fra 1831 av, året da firmaet ble grunnlagt på Svinøya i Svolvær. Svolvær var da og har seinere også vært et hovedsete for lofotfisket – kontinuiteten i kildematerialet fra den tid gjør det spesielt verdifullt i forhold til forskning på endringer og variasjoner i lofotfisket over tid. Dette gjelder fangst, tilstrømning av fiskere, innkvartering av fiskere og igangsetting av diverse økonomiske tiltak fra væreierens side når det gjelder industriutvikling knyttet til fiskeriene. Endringer i væreierens rolle i takt med utviklingen av Svolvær som tettsted og etter hvert bysamfunn, avspeiles også i materialet.

Arkivet dekker fem generasjoner av eiere fra 1831 til i dag. De eldste protokollene er ført av gründeren Gunnar Berg (væreier 1831-1861), som også var oppsynsmann for lofotfisket i sin tid. Ved siden av oppsynsprotokollene finnes også manntallslister over den fiskende allmue fra 1843, Gunnar Bergs skattebøker fra 1831 av og handelsbøker som viser det økonomiske forholdet mellom væreier og allmue for hele perioden 1832-94. Kildematerialet øker utover 1800-tallet, spesielt i sønnen Lars Thodal Walnum Bergs tid (væreier 1861-1903).
Arkivet inneholder kildemateriale som manntallslister, lokale handelsbøker og regnskapsprotokoller, vinterbøker, fiskebøker, restansebøker og fjernhandelsbøker.
«Manntallsliste for den fiskende allmue i Nedre Svolvær» fra perioden 1843-1904 gir opplysninger om høvedsmennene på fiskebåtene, hvor de kom fra, hvor mange menn de hadde på båtlaget, hvilket fiske de drev og informasjon om rorbuleie.
Berg-arkivet er en viktig kilde til studier av lofotfiskets historie i perioden etter 1831, både når det gjelder endringene i fisket over tid, væreiersystemets utvikling, økonomi og sosiale forhold blant fiskerne, og studium av konsekvenser av de nye rammebetingelser i handel og fiskeri som utvikler seg på slutten av 1800-tallet og 1900-tallet.

Handelsstedsarkiv:
L. Bergs Sønner, Svolvær (1831-1980) Ca. 80 hyllemeter

Manntallsbøker 1831-1904

Kopibøker 1865-1943

Div. korrespondanse 1899-1980

Regnskap diverse 1834-1980

Butikk- og vinterkladder1869-1951

Handelsbøker 1832-1869

Fiskebøker 1867-1971

Ansatte / lønn 1886-1980


Industriarkiv:
Lejrosen Fiskeguanofabrik / Det Norske Fiskeguanoselskab AS (1856-1947) Ca. 4,5 hyllemeter.

Generalforsamlingsprotokoll 1881-1947

Forhandlingsprotokoller 1881-1942

Kopibøker 1884-1924

Regnskap diverse 1856-1934