GAIA: RESIST-Prosjektet

RESIST-prosjektet i GAIA Vesterålen handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike regioner i Europa.

Prosjektet mottok den største EU-tildelingen til et norskledet klimaprosjekt med en totalfinansiering på 273 millioner kroner gjennom HORIZON Europe programmet.

RESIST er en del av en bredere strategi på europeisk nivå: EU Mission Adaptation to Climate Change. Oppdraget fokuserer på å støtte minst 150 europeiske regioner, byer og lokale myndigheter innen 2030 i deres innsats for å bygge motstandskraft mot virkningene av klimaendringer. RESIST vil engasjere så langt tolv europeiske regioner med ulike sosioøkonomiske profiler som vil teste tilpasningsløsninger til fem sentrale klimautfordringer: flom, tørke, hetebølger, skogbranner og jorderosjon.

Klimasårbarheter i Vesterålen

Hva skal vi gjøre i RESIST?

RESIST handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike distriktsregioner i Europa. Her spiller Vesterålen en nøkkelrolle.

Videreutvikle GAIA Vesterålen og bruke modeller og AR/VR-teknologi for å vise frem virkning av klimaendringer. Med dette ønsker vi å bidra til at lokalsamfunnet, privat og offentlig sektor, samt husholdningene blir mer miljøvennlige og slutter opp om miljøkontrakten som står sentralt i GAIA Vesterålen

Demonstrere effekten av klimaendringer og dens konsekvenser for nærlingslivet med fokus på marin næring. For eksempel gjennom en demonstrasjon for å vise frem både det verste scenario og det beste scenario for bransjen.

Vesterålen er sårbar for klimaendringer blant annet på grunn av havstigning. Gjennom RESIST vil vi demonstrere hvordan vi kan tilpasse oss her nord. Kommuneplanleggernes jobb vil stå sentralt, og vi vil vise hvordan beslutninger som fattes påvirker miljøet, og hordan vi skal planlegge bedre for et endret klima i fremtiden.

Kunnskapsdeling og skape synergier mellom europeiske byer og regioner gjennom klimakonferansen GAIA Arctic Summit 2024.

Hva er Horizon Europe?

Horizon Europe er EUs sentrale finansieringsprogram for forskning og innovasjon. Programmet takler klimaendringer, bidrar til å nå FNs bærekraftsmål og øker EUs konkurranseevne og vekst.

EU-missions er en ny måte å bringe frem konkrete løsninger på noen av våre største globale utfordringer. Dette gjøres ved å sette forskning og innovasjon inn i en ny rolle, kombinert med nye former for styring og samarbeid samt se viktigheten av å engasjere innbyggere.

EU-missions vil støtte Europas transformasjon til et grønnere, sunnere, mer inkluderende og motstandsdyktig kontinent.

RESIST står for Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology.

RESIST vil styrke motstandskraften og akselerere transformasjonen og øke tilpasningsdyktigheten til 12 klimasårbare EU-regioner, Vesterålen er valgt ut som en av disse regionene. Prosjektet vil implementere fire storskala demonstrasjoner av spenstige innovasjoner for klimatilpasning.

Gruppebilder med veldig, veldig mange mennesker.

Nasjonale partnere i RESIST

Les mer om de ulike gaia-prosjektene:

Gaiavesterålen

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn

GaiaVesterålen IPN

Forskningsprosjektet GAIA Vesterålen IPN er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

GaiaVesterålens helsirkulære museum

Et landemerke bygget på resirkulert betong, gjenbruk og utrangerte containere fra fiskerinæringen. Bygget er designet for fullstendig sirkularitet og vil være klimanøytralt både i bygg og drift.

GaiaTalent

GAIA Talent er et tiltak mot utenforskap blant unge. Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt.

GAIA: Circular Boost- Prosjektet

Et EU-finansiert forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser og gjenbruk av betong med totalt 28 internasjonale partnere. Prosjektet er finansiert med 13 millioner kroner.

GAIA Miljøkontrakten

Miljøkontrakten er FNs bærekraftsmål omsatt til konkrete og enkle tiltak som har en målbar effekt på naturen og miljøet i Vesterålen.

GaiaDrøv

GaiaDrøv er et formidlingskonsept om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge. Målgruppen er først og fremst barn og unge i alderen 6-18 år. Hensikten er å skape interesse for landbruket, samt bidra til økt rekruttering.

GAIA Arctic Summit 2024

GAIA Arctic Summit 2024 is an international conference on climate change, with a main focus on the ocean and the imperative task of building climate-resilient local communities in the Arctic.