Museum Nord 20 år

I 2024 feirer Museum Nord at vi har drevet museum i Ofoten, Lofoten og Vesterålen i 20 år!

Museets hjerte banker for historiene i nordre Nordland! Vi ønsker at flest mulig blir kjent med de store linjene og de små detaljene, hendelser og historier som har bidratt til å skape vår identitet og væremåte.

Hva er Museum Nord?

Museum Nord er en stiftelse som drifter mange museum. Det er styrke i å være flere.

21 museer – 1000 historier nord i Nordland.

Nordland har tre regionale konsoliderte museer, hvor Museum Nord har ansvaret for nordre deler av Nordland. Helgelandsregionen ivaretas av Helgeland Museum, Salten av Nordlandsmuseet.

Museum Nord har ansvar for drift og utvikling av nesten alle museene i Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Blant museene våre finner du blant annet Lofotr Vikingmuseum, Narvik Museum, Hurtigrutemuseet, Lofotmuseet, Melbo Hovedgård, Øksnes museum og mange flere. I tillegg finnes det noen museer som ikke er en del av de konsoliderte museene.

Hvem er vi?

Rundt 66 dedikerte og dyktige medarbeidere er ansatt i Museum Nord.

Vi jobber på kryss og tvers i organisasjonen, med ulike oppgaver. I tillegg ansettes over hundre medarbeidere for at vi skal klare å drifte museene gjennom sesongene. Noen museer har åpent hele året, andre kun om sommeren.

Stiftelsen Museum Nord består av Rådet med representanter fra de ulike kommunene vi driver museum i. Rådet har møte en gang i året og for da blant annet fremlagt regnskapet. Styret er stiftelsens øverste organ som vedtar planer, passer økonomien og setter kursen for arbeidet.

Vi er organisert i 4 avdelinger; Ofoten, Vesterålen, Vågan og Vest-Lofoten. Hver avdeling har sin leder. Sammen med direktør, økonomi- og administrasjonssjef og FoU-leder utgjør disse toppledelsen i Museum Nord (FoU= forskning og utvikling). Museum Nord jobber med de museene som har tilskuddsordning via Kultur- og likestillingsdepartementet, Nordland Fylkeskommune og kommunene i regionen.

Hva jobber vi med, og hvordan?

Vår regions historie er nærmest uuttømmelig og veldig engasjerende. Museum Nord knytter vår formidling og forsking til hovedtemaene:

Gjenbruk, kunst og håndverk.
Livet med naturen – mellom hav og land.
Folk i lag – relasjoner og forbindelser.
Sosiale endringer og overganger.

Vi utvikler våre tilbud gjennom ulike tiltak, blant annet lokale, regionale og internasjonale prosjekter. Blant de siste års største satsninger finner vi etableringen av nye Hurtigrutemuseet (et fantastisk samarbeidsprosjekt mellom Hadsel Kommune, Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum og Museum Nord), GAIA Vesterålen (et samfunns- og miljøprosjekt uten sidestykke) og SKREI (fortellingen om Lofotfisket og betydningen av dette for Norge).

Stiftelsen Museum Nord er også et kompetansesenter for den museale virksomheten i sitt område, og er en aktiv partner i nasjonale og internasjonale museumsnettverk.

Vi arbeider stadig med å fornye tilbudet til både lokalbefolkning og et stadig voksende internasjonalt publikum. Turisme står sentralt i utvikling av vår landsdel, og vår region står i en særstilling her.

Bli med 20 år tilbake

Før Stiftelsen Museum Nord ble etablert drev de ulike museene Ofoten, Ofoten og Vesterålen seg selv. De forholdt seg direkte til kommunen, fylkeskommunen og staten.

Staten, ved Kultur- og likestillingsdepartementet ønsket seg en museumsreform for vel 20 år siden. Statens ønske var å få mer museum for pengene, styrke de museumsfaglige miljøene og gjøre museene bedre i stand til å bli en aktiv samfunnsaktør. Et konsolidert museum er en gruppe museum som drives via felles organisasjon og økonomi.

Museum Nord ble stiftet 13. desember 2002. Møtet fant sted i Lødingen. Første driftsår startet 1. januar 2004. Følgende museer inngikk da i Stiftelsen Museum Nord:

Vesterålsmuseet, som nå heter Melbo Hovedgård.
Norsk Fiskeindustrimuseum, som nå heter Neptun Sildoljefabrikk.
Bø Museum.
Øksnes Museum.
Andøymuseet.
Sortland Museum, inkludert Jennestad handelssted.
Ofoten museum, som nå heter Narvik Museum.
Kjøpsvik og Korsnes Museum.
Lofotmuseet.
Norsk Fiskeværsmuseum, inkludert Sørvågen Radio – et telemuseum.
Ballangen Museum.

Fra stiftelsesdokumentene kan vi lese:

«Stiftelsen tar mål av seg å utvikle en sterk og allsidig faglig enhet som ut fra en samlet plan skal drive innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kulturhistorie i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. Stiftelsen forplikter seg til å arbeide i overensstemmelse med ICOMs museumsetiske regelverk.»

Etter hvert kom flere museer med.

Lofoten Krigsminnemuseum fra 2010.
Fra 2011 ble Lofotr Vikingmuseum med.
I tillegg til Skaftnes gård og Fygle Museum.

I 2014 var det en ny runde der tre arenaer kom til:

Hurtigrutemuseet, som har gjennomgått ei stor fornying, og åpnet i nytt bygg i 2021.
Lofotakvariet kom også inn i 2014.
Og Galleri Espolin.

Museum Nord i dag

I 2024 er Stiftelsen Museum Nord en ung og vital organisasjon. Med 20 års erfaring har vi lært oss å navigere i landskap med publikum, offentlige nøkkelspillere, ansatte, prosjekter og nettverk. Museum Nord er en dynamisk, utviklingsvillig organisasjon med stort spenn i kompetanse hos de ansatte.

Vi har 250.000 besøkende fra fjern og nær og dermed en stor oppgave og mulighet i å formidle om vårt levesett, landsdelens kulturminner og tradisjoner. Det å ha kunnskap om fortiden gjør at både vi selv og andre lettere forstår nåtiden og kan se mot fremtiden.

De viktigste utviklingstrekkene gjennom 20 år

Konsolideringen av museene har ikke alltid vært lett. Vi har sakte, men sikkert vokst i antall museer, og museene er også ulike både i tema og arbeidsform. Likevel har vi funnet felles form på mye av arbeidet:

Felles ledelse: som gjør at det er lettere å gjøre utvalg av oppgaver for hele regionen – ikke bare for ett og ett museum.

Felles økonomi: Fra at hvert museum selv fikk sin betaling for samfunnsoppdraget går betalingen nå til Museum Nord. Museum Nord fordeler ressursene videre i systemet. Vi har opprettet og utviklet stillinger som skal jobbe for fellesskapet – og utføre oppgaver som det enkelte museum selv knapt hadde klart med etter den tidligere modellen.

Sterkere, felles faglig utvikling: Vi blir lettere sett og hørt, og vi får bedre mulighet til å sammen heve kompetanse i museene. Vi får rett og slett flere muligheter til å bli gode på det vi gjør. Det kommer både oss selv, samfunnsoppdraget og publikum til gode.

Felles organisasjon: Museene har ansatte som nok har «sitt museum» som hovedoppgave. Likevel bidrar alle ansatte på kryss og tvers i organisasjonen, til glede for både publikum og øvrige ansatte. Vi deler på kompetansen, rett og slett, og hjelper hverandre med idéskaping og gjennomføring av tiltak.

Nye muligheter: At vi jobber sammen, på kryss og tvers og at vi får tildelt ressurser som det enkelte museum ikke kunne klart selv. Vi har felles ledelse som gjør at både ansatte og organisasjonen er i stand til og har mulighet til å jobbe med nye muligheter.

Det beste for publikum er nettopp det at vi er i stand til å bemanne mange museer, gjennomføre ulike tiltak, både tradisjonelle og nye. At vi kan gi våre ansatte nye impulser og kompetanse. Alt dette resulterer i mer formidling, flere opplevelser, flere muligheter for nettopp deg til å bli bedre kjent med regionen.

Feir sammen med oss!

Vi inviterer alle til å feire sammen med oss i 2024. Derfor har vi satt sammen et kulturprogram med mange arrangementer spredt gjennom året. Ta en titt her, og finn et arrangement nær deg.

I tillegg byr vi på et kjempetilbud på årskort for 2024 til alle våre 21 museer. Disse finner du i nettbutikken.

Museum Nord 20 årsemblem