Museum Nords saksdokumenter er offentlige med mindre det ikke er gjort unntak i lov/forskrift eller i medhold av lov/forskrift, jf. Offentlighetsloven (offl) § 3. Den som ønsker det kan ved henvendelse til Museum Nord fritt be om innsyn i den informasjonen en finner interessant. Museum Nord er også pliktige til å føre offentlig journal (postjournal) som gir oversikt over korrespondanse til og fra Museum Nord, samt intern korrespondanse mellom Museum Nords enheter.

Innsynsforespørsel og bestilling av postjournal gjøres til post@museumnord.no.

Det bemerkes at dette kun gjelder Museum Nords saksdokumenter som definert i offl § 4. Henvendelser om innsyn i Museum Nords museumssamlinger gjøres direkte til museumsenhetene.

Behandlingstid:

  • På forespørsel vil postjournal normalt sett kunne bli sendt innen et par timer etter at den er mottatt av oss, og senest innen arbeidsdagens slutt kl. 15:30. Dersom bestillinga av postjournal kommer på slutten av arbeidsdagen tar vi forbehold om utsending innen arbeidsdagens slutt. Forespørselen vil da bli effektuert neste morgen. Postjournalen sendes til bestiller på e-post.
  • Krav om innsyn vil bli behandlet så snart som mulig og senest innen fem arbeidsdager etter at den er mottatt. Dokumenter sendes til bestiller på e-post.

Avslag på innsynsforespørsel:

  • Avslag på krav om innsyn vil bli gjort iht. offl § 31 første ledd.
  • Avslag på krav om innsyn kan påklages innen tre uker fra avslaget er mottatt, jf. offl § 32 andre ledd. Museum Nord vil da gi en skriftlig begrunnelse på innsynskravet innen ti arbeidsdager etter at klagen ble mottatt.

Krav om begrunnelse stiles og sendes til:
Museum Nord
post@museumnord.no

eller postadresse:
Postboks 104
8459 Melbu.

Utsending og kostnader:

  • Museum Nord tilbyr i hovedsak å sende postjournaler og innsynsdokumenter elektronisk.
  • På bestilling kan både postjournal og forespurte innsynsdokumenter skrives ut og sendes til bestiller, eller legge det klart for henting hos administrasjonen. Iht. offentligforskriftas § 4 vil vi da kreve kr 1,- pr. utskrift/kopi ut over 100 utskrifter/kopier, samt betaling for utsending (porto).