Lensmannsgården i Kjøpsvik

Av Museum Nord – Divtasvuodna / Tysfjord, Kjøpsvik

Tysfjord • Ofoten

Nordland Portland Cementfabrikk skapte tettstedet Kjøpsvik. Direktørboligen er i dag museum, og gjenstandssamlingene her forteller om den store omstillingen Kjøpsvikområdet har gjennomgått.

På 1600-tallet hadde Kjøpsvik den største samebosetningen i Tysfjord. I løpet av 17-og 1800-tallet ble området gradvis overtatt av nordmenn. Det ble etablert handelssted, bygd kirke og prestegård, og Kjøpsvik ble etter hvert kommunesenteret.

I 1918 ble Nordland Portland Cementfabrikk etablert. En storstilt utbygging fulgte, med fabrikkbygninger, verkstedbygninger, kaianlegg, lager, silo, boligbrakker og en mengde andre bygninger med forskjellige funksjoner.

Selskapet kjøpte gårdeiendommer og flyttet hus for å gi plass til kalkbrudd som endret topografien. Industrieventyret skapte arbeidsplasser, og mange flyttet til Kjøpsvik. Etableringen av industrien førte til store omveltninger i det tokulturelle Tysfjordsamfunnet, som hadde vært preget av primærnæringer. Bygdefolk, både samer og etnisk norske, ble dag- og helgependlere. De var til å begynne med gjerne fiskerbønder ved siden av sesongarbeidere på fabrikken. Folk flyttet også hit fra andre steder i landet. Ingeniører og funksjonærer ble rekruttert sørfra, delvis også fra Tyskland og USA. Industrisamfunnet skapte behov for arbeiderorganisering, og fagforeninger ble dannet.

I dag er Norcem Kjøpsvik del av Heidelbergcement Group, og er fremdeles den største arbeidsplassen i kommunen. Det er særlig denne industrihistoria museumsanlegget i Kjøpsvik skal arbeide med, siden både Kjøpsviksamfunnet og kommunen som helhet er preget av virksomheten ved sementfabrikken gjennom snart 100 år.