Om oss

Stiftelsen Museum Nord ble etablert i 2002 som en del av konsolideringsprosessen, og første ordinære driftsår var i 2004. Nordland har tre regionale konsoliderte museer, hvor Museum Nord har ansvaret for nordre deler av Nordland. 

​​​​Museum Nord driver innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. I denne sammenheng skal museet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Stiftelsen driver en allsidig formidling basert på dette arbeidet.​​​​

Stiftelsen Museum Nord er også et kompetansesenter for den museale virksomhet i sitt område, og er en aktiv partner i det nasjonale museumsnettverket. Vi arbeider stadig med å profesjonalisere oss, og fornye tilbudet til både lokalbefolkning og et stadig voksende internasjonalt publikum. Turisme står sentralt i utvikling av vår landsdel, og vår region står i en særstilling her. Vi arbeider også aktivt i flere internasjonale prosjekter. Eksempelvis kan nevnes EU’s Interreg program og Creative Europe.

Museum Nord har valgt en strategisk utvikling gjennom fokus på følgende tema som er sentrale for vår region:

 • Fiskeri, kystkultur og våre marine ressurser 
 • Vikingtid
 • Bergverk og jernbane
 • Sjøfart, handel og maritim infrastruktur
 • Samfunnsutvikling

Museum Nord er ansvarlig for drift av de museene i Ofoten, Vesterålen og Lofoten som får driftsstøtte over Kulturdepartementets tilskuddsordning for museer. Støtteordningen forutsetter også driftsstøtte fra Nordland fylkeskommune og kommunen som det enkelte museum tilhører.

Organisasjon

Museum Nords øverste organ er styret, bestående av ni personer som representerer de tre ulike regionene, temamuseene, akademiske miljø, de ansatte og Nordland fylkeskommune.

Selskapets administrasjon er delt. Lønns- og personalarbeid og saksarkivet ligger på Melbu, mens ledelse, økonomi og markedsføring ligger på Borg. Hovedkontoret er på Melbu. I tillegg til administrasjonen har Museum Nord også en FoU-avdeling bestående av FoU-leder (50 %), fagansvarlig forskning (50 %), fagansvarlig forvaltning (100 %), fagansvarlig formidling (50 %), fagansvarlig utstilling (50 %) og markedssjef (50 %).

Museum Nord er videre organisert i fire regionale avdelinger: Vest-Lofoten, Vågan, Vesterålen og Ofoten. Det museumsfaglige arbeidet på hver lokalitet er organisert i disse avdelingene, men det skjer etter en felles koordinering og faglig rådgivning fra faglederne i FoU-avdelingen. Museum Nord har skilt ut sin kulturbaserte næringsvirksomhet i datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS. Totalt er det 66 ansatte i Stiftelsen Museum Nord. I tillegg kommer ca. 13 årsverk i datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS. 

Rådet

Stiftelsens planer, årsberetning og årsregnskap legges fram i rådet. I forlengelsen av rådsmøtet arrangeres en konferanse med tema som er relevant for arbeidet i Stiftelsen Museum Nord.

Styre

Museum Nords øverste organ er styret. Det består av ni personer som representerer de tre ulike regionene, temamuseene, akademiske miljø, de ansatte og Nordland fylkeskommune.

Oversikt over våre strategiske dokumenter

Museum Nord Logo

Museum Nord Strategi

2019–2023

Museum Nord Strategi
Museum Nord Logo

Fagplan Formidling

Versjon 2018

Fagplan Formidling
Museum Nord Logo

Fagplan Forvaltning

Versjon 2018

Fagplan Forvaltning
Museum Nord Logo

Innsamlingsplan

Versjon 2021

Innsamlingsplan
Museum Nord Logo

Fagplan Forskning

Versjon 2020

Fagplan Forskning

Våre årsrapporter

Museum Nord Logo

Årsrapport 2020

Årsrapport 2020
Museum Nord Logo

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019

Våre Verdier

 • Vi er ambisiøse på alle nivå – vi tror på det fremragende
 • Vi setter pris på fortida – og tror på framtida
 • Vi arbeider sammen – samarbeidende – samhandlende
 • Vi verdsetter og ønsker mangfoldighet velkommen
 • Vi tenker og handler lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Vi tror på positiv endring og innovasjon
 • Vi ser det grønne skiftet komme, og verdsetter en bærekraftig utvikling
 • Vi er deltakende, lyttende, og ønsker å lære

Økonomi

Konsernet (Stiftelsen Museum Nord og datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS) hadde en omsetning i 2020 på kr 72 395 938,-, en nedgang i forhold til 2019 på kr 99 096 704,- med kr 26 700 766,-. Nedgangen tilskrives pandemien med redusert kommersiell omsetning for datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS (LND). Datterselskapet har en nedgang på kr -25 504 572,- i omsetning fra 2019 med en omsetning på kr 47 702 409,- til i 2020 kr 22 197 837,-, og har et underskudd på kr -10 274 886,-. Samlet sett går konsernet med et overskudd på kr 1 762 536,-.

Konsernet har en totalkapital på kr 43 542 944,- i 2020 mot kr 43 291 925,- i 2019. Egenkapitalprosenten (soliditet) er 30,6 % per 31.12.20 mot 26,7 % per 31.12.19.