GaiaVesterålen

Fordi verden er

i forandring

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn.

Containermuseum

– et signalbygg av utrangerte containere fra fiskerinæringen

Gaia Vesterålen vil bygge et containermuseum, et signalbygg av utrangerte containere fra fiskerinæringen.

Bygget skal lages av resirkulerte materialer og være klimanøytralt i både bygg og drift. Inni containermuseet blir det en avansert høyteknologisk modell av Vesterålen, en modell som tar for seg både fortid, nåtid og fremtid gjennom 16 utvalgte tema.

Laget på gjenbruk i en sirkulær byggeprosess

Ambisjonen er å bygge et containermuseum i Sortland havn med høyeste gjenvinningsgrad realisert i store byggeprosesser. I dag er den høyeste gjenvinningsgrad i store byggeprosesser på 70 %, GaiaVesterålen ønsker å heve nivået til 100 %. Vi ønsker å demonstrere sammenhengen mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi. En viktig målsetting i prosjektet er å kunne lansere containermuseet i forbindelse med Bodø2024.

Museer skal ikke bare bevare fortiden.
De er også en aktør i nåtiden, men potensial til å endre fremtiden. 

Miljøkontrakten

En egen miljøkontrakt for Vesterålen, av Vesterålen

Miljøkontrakten skal motivere innbyggere og lokalsamfunn til selv å ta en aktiv rolle i realisering av bærekraftige løsninger gjennom samproduksjon. Med FNs bærekraftsmål nr.
11–15 og 17 som utgangspunkt skal kontrakten utformes slik at både enkeltpersoner, næringsliv, offentlig sektor, lag og foreninger kan stille seg bak.

For å utarbeide miljøkontrakten har vi samlet en representativ gruppe fra lokalsamfunnet i Vesterålen, med talspersoner for alt fra næringslivet og landbruket, til ungdomsråd og kommune.  Kjernegruppen består av 30 representanter fra alle Vesterålens kommuner, med bakgrunn i alt fra fiskeri til romfart. Problemstillingen kjernegruppen skal løse er: kan regionen enes om definerte klima- og miljømål i en egen miljøkontrakt for Vesterålen?  Nordlandsforskning, som er en av forskningspartnerne i GaiaVesterålen, leder samproduksjon og utviklingen av miljøkontrakten.


Det er et mål at kontrakten fører til konkrete endringer i mer miljø- og klimavennlig retning hos dem som signerer.

Gaia Talent

– et tiltak mot utenforskap blant unge

Gaia Talent er et tiltak mot utenforskap blant unge.

Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt. Aldri før har så mange mennesker i gruppen 19–29 år stått utenfor arbeid og utdanning som i dag. Bare i Nordland er hele 7000 unge mennesker i utenforskap, utenfor arbeid og utdanning.

Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom Gaia Talent. Vi ønsker å koble digitale talenter i utenforskap med behovet for digital kompetanse i distriktene.

Regjeringen løfter frem Gaia Talent i sin kyststrategi. Gaia Talent blir omtalt som en av løsningene på rekrutteringsutfordringene i distrikts-Norge.

Hva er egentlig et Gaia Talent? 

Digitalt selvlærte mennesker i utenforskap. Unge med selvlært digital kompetanse innenfor alt fra interaktiv design, 3D-modellering og animasjon til spillutvikling, AR&VR og filmproduksjon.

Forsknings-prosjektet

Prosjektet tar sikte på å demonstrere sammenhengen og den framtidige avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi.

Forskningsprosjektet i GaiaVesterålen er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

Prosjektet tar sikte på å demonstrere sammenhengen og den framtidige avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi.

GaiaVesterålen bygger på brede samarbeid mellom næringsliv, det offentlige, organisasjoner, privatpersoner – og har fokus på barn og unge.

Det er koblingen, vekselvirkningene og samhandlingen mellom disse for å løse klima- og miljøproblemene som er kjernen i prosjektet.

Sentralt i forskningsprosjektet står utviklingen av et nytt opplevelsesprodukt. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der det ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en høyteknologisk modell av Vesterålen. Modellen av Vesterålen blir som utstillingsopplevelse en game changer i museumssammenheng, og tar for seg både fortid, nåtid og fremtid gjennom totalt 16 utvalgte tema. Modellens viktigste funksjon vil være datainnhenting og informasjon om miljøkontrakten. Gjennom forskningsprosjektet vil vi produsere innhold til flere omreisende containerprodukter som skal sendes verden rundt og fungere som underliggende enheter. Vi skal sette Vesterålen på kartet, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsprosjektet i GaiaVesterålen er støttet av Forskningsrådet gjennom ordningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet med 13,2 millioner kroner. Totalt med midler fra Forskningsrådet og egeninnsats fra partnere har prosjektet på nåværende tidspunkt en totalfinansiering på ca. 25 millioner kroner.


Partnere i forskningsprosjektet er Nordlandsforskning og Sintef Digital, samt Deadline Media, Vesterålen IKT, Lundhagem arkitekter, Reno-Vest og Museum Nord-selskapet Lofotr Næringsdrift.

Første milepæl

Folk inni et rom

Første prototype lansert i juni 2022

Dette er første milepæl i forskningsprosjektet:

– en høyteknologisk prototype-modell som tar for seg Øksnes og deler av Andøy, og viser sentrale deler av områdets spennende historie.

Besøk utstillingen hos Sortland Museum sommeren 2022.

Ta kontakt med GaiaVesterålen

Generelle henvendelser rettes til: post@gaiavesteralen.eco