Melbuprosjektet

Melbuprosjektet: «I Christian Fredriksens gründerånd».

Tettstedet Melbu i Vesterålen gikk fra gård til by på svært kort tid. Bakgrunnen for dette er en utrolig industrihistorie. Rundt forrige århundreskifte ledet Chr. Frederiksen et løp som endte i en lang rekke industribedrifter, fra tekstil, såpe, fisk, dampskip – og mere til.

I dag er Melbu et trivelig, lite tettsted med butikker, skole, servicetilbud og kulturtilbud. Med utgangspunkt i den nære fortiden – Melbus industrielle kulturarv – ønsker vi å forsterke Melbus særpreg, skape grobunn for næringsutvikling, skape bolyst og stolthet.

Melbuprosjektet er et prosjekt som varer over flere år. Prosjektet er et samarbeidstiltak mellom mange aktører; lokale lag og foreninger, næringsliv, kommune, fylkeskommune, Riksantikvaren og Museum Nord.

Melbuprosjektet skal legge til rette for ytterligere aktivitet og næringsutvikling, med kulturbaserte opplevelser som virkemiddel. Vi håper å kunne bidra til et enda mer levende, engasjerende og spennende Melbu. Velkommen!

Delprosjekt 1 – bevare kultur- og naturarven


Bevare og videreutvikle eksisterende bygningsmasse i henhold til antikvariske prinsipper og billedmessig dokumentasjon – fortid og nåtid.
Det helhetlige kulturmiljøet på Melbu skal være drivkraften for attraksjonsbyggingen og danne utgangspunktet for et godt gjestemottak.
Bevare og utvikle miljøer rundt stedet, f.eks.
– den engelske hagen
– kulturløype fra Neptun til Vesterålsmuseet
– marin kulturarv / fiskeindustrimuseet
– båtturer med jekta Brødrene

Delprosjekt 2 – produktutvikling

Produktutvikling og kvalitetsheving hos aktørene i nettverket.
«Melbu-opplevelser» med godt vertskap på ulike språk og tilrettelagt infrastruktur.
Eksempel:
– levende formidling
– matservering i autentiske omgivelser
– iscenesetting av lokalhistorie, kundetilpassning
– opplevelser på basis av erfaring med Arena-Innovative opplevelser

Delprosjekt 3 – etablere varige bedriftsnettverk

Etablere varige nettverk mellom aktørene i regionen hvor samarbeid i leveransen av Melbu-opplevelsen står i hovedfokus.
Eksempel:
– alle må kunne anbefale og selge andres produkter
– synliggjøre Melbu som helhetlig reisemål
– øke og tilpasse aktivitetene i skuldersesongene
– etablering av felles velkomstsenter og booking av billetter
for opplevelsene

Aktører og deltakere lokalt i prosjektet:
Museum Nord
– Vesterålsmuseet
– Norsk Fiskeindustrimuseum
– Kompetanse/ressurser fra andre avdelinger
– Administrasjonen
«Jekta Brødrende»
«Felleslageret»
«Melbuposten»
Nordland Akademi for kunst og vitenskap
Melbu Samfunnshus
Stiftelsen «Gamle Melbo»
Frivillige lag og foreninger på Melbu
Norway Seafood (Melbu Fiskeindustri)

FoU/Andre aktører:
Hadsel Kommune
– Kultur, næring- og planavdelingen
Nordland fylkeskommune
– Næringsavdelingen
– Kulturminner i Nordland
Universitetet i Nordland/Nordlandsforskning
– Reiselivssatsing – «Opplevelser i Nord»
Innovasjon Norge
– Bedriftsetablering/-utvikling