PhD-prosjekt: Basisutstillinger

PhD-prosjekt: Basisutstillinger – i skvis mellom myndighetenes museumspolitiske føringer, ulike brukergrupper og tilvekst av forskning.

Alternativ tittel: Basic Exhibitions – Caught Between the Governments Guidelines for Museum Policies, Different User Groups, and Growth of Research

Sammendrag

Museer opplever stadig at basisutstillinger kan få mindre aktualitet i forhold til ny forskning og politiske strategier fra bevilgende myndigheter. Jeg ønsker å undersøke hvordan basisutstillinger kan bli mer dagsaktuelle ved å suppleres eller komplementers med digitale formidlingsformer. Her vil også et brukerperspektiv være sentralt.

Dette er problemstillinger som er svært relevant for en stor del av museumssektoren i Norge. Problemstillingen vil bli belyst gjennom en kasusstudie på Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten.

En basisutstilling utgjør kjerneutstillingen ved et museum, og består ofte av monterutstilling med gjenstander og tekst. Det er en utstilling som kan settes opp i forbindelse med en museumsåpning, er svært kostbart, endres derfor lite og blir stående i flere tiår.

Avhandlingen vil bestå av en artikkelsamling og ei kappe. I den første artikkelen vil jeg undersøke den nåværende basisutstillingen ved Lofotr Vikingmuseum. I tillegg skal det gjøres observasjoner av gjester, spørreundersøkelser og intervjuer med guider. I den andre artikkelen vil jeg gi en status for den arkeologiske forskningen på Vestvågøy. Det er ønskelig å oppgradere formidlingen med ny kunnskap. I den tredje artikkelen skal jeg se nærmere på forholdet mellom nyere forskning knyttet til yngre jernalder/tidlig middelalder på Vestvågøy og sette det opp mot det vi allerede formidler i basisutstillingen på Lofotr Vikingmuseum.

Det vil settes fokus på hvilken type digital formidling som kan være egnet til å supplere formidlingene i den arkeologiske basisutstillingen. I kappen vil jeg diskutere det mulige misforholdet mellom basisutstillingen på Lofotr Vikingmuseum og dagens forskningsfront, museumspolitiske føringer, ulike brukergruppers forventninger til opplevelse, og museets formidling og tilrettelegging for brukerne. Jeg vil diskutere hvordan en digital tilrettelegging kan bidra til å løse noen av utfordringene Lofotr Vikingmuseum og andre museer har.

Ta kontakt

Portrett av ei dame

Elin Tinuviel Torbergsen

Konservator