SKREI

Illustrasjoner: LPO arkitekter

Et senter for opplevelser OG kunnskap
om Lofotfisket og Norges viktigste fisk

Lofotfisket og Norges viktigste fisk. Det skal SKREI handle om. SKREI blir et sted hvor besøkende kan lære, sanse, oppleve og forstå betydningen av Lofotfisket og skreien og de enorme verdiene dette har skapt og skaper for Norge. SKREI vil strekke seg ut over de tradisjonelle rammene for et museum. SKREI åpner i 2026.

SKREI vil bestå av 4 hoveddeler: nybygget «Otolitten», Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet. Alle delene skal bindes sammen slik at det blir visuelt vakkert, praktisk tilgjengelig og slik at historien formidles på best mulig vis. Det ene stedet skal komplettere det andre. SKREI realiseres i Storvågan, Kabelvåg – i hjertet av Lofoten, på det stedet den kommersielle handelen med skrei startet.

Het romantikk i havet skaper livsgrunnlag på land

Havområdene omkring Lofoten er noen av de mest næringsrike i verden. Dette har skapt grunnlaget for et naturfenomen av dimensjoner. Den arktiske torsken vokser opp i Barentshavet og legger herfra ut på den lange vandringen til Lofoten for å gyte. Lofotfisket har tiltrukket seg tusener av fiskere og gitt livsgrunnlag for mange. Lofotfisket og Norges viktigste fisk har skapt enorme verdier, kulturelt og økonomisk.

Dette lange forholdet mellom mennesket og Norges viktigste fisk rommer mange viktige, spennende og overraskende fortellinger. SKREI skal løfte fram fortellingene om fisken, folket, kulturen, bærekraft, fortid og framtid. 

verdens største sesongbaserte fiskeri av torsk

Lofotfisket har satt dype spor i norsk kultur gjennom mange århundrer. Dette store vinterfisket etter skrei har hatt stor betydning for Norge. Mennesker fra hele landet har strømmet til Lofoten for å delta i verdens største sesongbaserte fiskeri etter torsk. Tørrfisk var i mange hundre år landets viktigste eksportvare. Også i dag er Lofotfisket en stor næring.

Skreien gyter fra Møre-kysten til Finnmark og fisket har tradisjonelt foregått i de samme områdene. Imidlertid har de fleste fiskerne fisket fra Lofoten. Her har også det meste av fisken har kommet på land. Lofotfisket er et viden kjent fiskeri.

Norges og særlig Lofotens kystområder byr på unike næringsforhold. Derfor kommer skreien hit. Skreien er verdens største torskestamme og gir grunnlag for verdens største torskefiske.

Bildet viser svømmende fisk, skrei eller torsk. SKREI blir et senter for opplevelser og kunnskap 
om Norges viktigste fisk
Ikke all torsk er skrei men all skrei er torsk. Foto Kjell Ove Storvik/Museum Nord

Norges viktigste eksportvare gjennom flere hundre år

Lofotfisket er et fenomen av nasjonal betydning, kulturelt og økonomisk. Skreien som fiskes konsumeres som ferskfisk, saltfisk og tørrfisk. Tørrfisk har representert hoveddelen av norsk eksportverdi i en periode av vår historie på over 500 år.

Lofotfisket og Norges viktigste fisk, skrei, har gitt grunnlag for bosetning, skapt store verdier kulturelt og økonomisk. Lofotfisket har formet levesett, materiell og immateriell kultur. Framdeles har Lofotfisket svært stor betydning. Ikke minst er det en levende næring.

Bildet viser tørrfisk. Kommersiell handel med tørrfisk startet der hvor SKREI skal ligge. SKREI blir et senter for opplevelser og kunnskap 
om Norges viktigste fisk
Tørrfiskhandel har funnet sted i Lofoten i mer enn 1000 år. Foto: Middelaldercenteret DK

historien om lofotfisket fortjener større plass.

Formidlingen av hva fisket etter skrei har betydd, betyr og vil bety for Norge er en stor og viktig oppgave, for såvel Norge som for Lofoten.  SKREI blir et senter for opplevelser og kunnskap om Lofotfisket og Norges viktigste fisk.

For å realisere denne oppgaven har Museum Nord og Vågan kommune tatt initiativ til å etablere et nasjonalt senter for lofotfisket og skreiens betydning for Norge i fortid, nåtid og framtid.

Illustrasjon fra Otolitten, med utsikt mot evig mektige Vågakallen. Otolitten blir et nav i SKREI. SKREI blir et senter for opplevelser og  kunnskap om Norges viktigste fisk.
Illustrasjon fra Otolitten. Dette bygget blir et viktig element i SKREI. Bygget skal blant annet romme en stor utstilling, kafé og magasiner. Illustrasjon: LPO arkitekter.

Planen omfatter et kunnskaps- og opplevelsessenter av høy kvalitet. Relevante emner innenfor både naturfag og kunst- og kulturhistoriske fagområder i vid forstand skal formidles.

Senteret skal synliggjøre sammenhengen mellom mennesket og en fantastisk fornybar ressurs. Det skal vise oss hvilke dype spor dette fisket har satt i vår materielle kultur og vår livsform, men samtidig se framover og stimulere til refleksjon om framtida til skreifisket og fiskerinæringa rent allment. Formidlinga skal være tett knyttet opp mot forskningsfronten i de relevante fagområdene.

Norgeshistorien er ikke komplett

Lofotfisket har satt så dype spor i norsk historie – så dype at historien om Norge ikke kan fortelles uten å inkludere skreifisket og tørrfiskens betydning. SKREI skal bidra til å gjøre hele fortellingen om Norge mer kjent, mer komplett. Historien om lofotfisket og Norges viktigste fisk skal få større plass.

Illustrasjonen viser SKREI, beliggende i Storvågan i Kabelvåg. Illustrasjon: LPO arkitekter.

Den kommersielle handelen med tørrfisk begynte i Lofoten, i det gamle Vágar. Gjennom en periode på 500 år i norsk historie representerte tørrfisken hoveddelen av Norges eksportinntekter. Akkurat her, på tuftene til gamle Vágar etablerer vi SKREI. Vi skal løfte fram den nasjonale historien om skreifisket og vise hvordan det har formet kultur og levemåter.

SKREI går ut over rammene for et tradisjonelt museum. SKREI handler om forholdet mellom mennesket og en fantastisk, fornybar ressurs. SKREI skal fortelle om både historien og fremtiden til fisken, folket og stedet.

Hvordan skaper vi skrei?

Først bygger og åpner vi otolitten

Vi har jobbet med planene våre for SKREI i de siste 15 år. Vi har støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Høsten 2021 fikk vi det endelige klarsignalet fra regjeringen om å begynne å bygge SKREI.

SKREI realiseres i Storvågan, Kabelvåg – i hjertet av Lofoten, på det stedet den kommersielle handelen med skrei startet. SKREI vil omfatte flere attraksjoner: Lofotakvariet, Lofotmuseet og Galleri Espolin – i tillegg til det nye, store bygget vi nå skal føre opp; Otolitten.

LPO arkitekter, med Expology AB og Asplan Viak på laget, vant arkitektkonkurransen. Høsten 2023 klargjøres tomta for nybygget «Otolitten». I 2024 starter byggingen. I 2026 åpner vi SKREI.

Parallelt med dette arbeider Museum Nord tett med Expology AB for å skape innholdet til hovedutstillingen i Otolitten. Asplan Viak jobber blant annet med å prosjektere og tilrettelegge tomt og uteområder til Otolitten.

Otolitten åpner i 2026. Deretter fortsetter vi arbeidet med å gjøre SKREI til en større helhet. Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin skal knyttes enda tydeligere inn i SKREI, gjennom forbedringer av anlegg og utvikling av formidlingstilbudene. Uteområdene skal oppgraderes ytterligere.

SKREI blir et senter for opplevelser og kunnskap om Norges viktigste fisk.

Otolitten

Otolitten skal kunne fungere frittstående men ikke minst være i samspill for de eksisterende anleggene som Museum Nord driver: Lofotakvariet, Galleri Espolin og Lofotmuseet. Disse skal videreutvikles i samspill med kulturlandskapet som omgir dem. Summen av Otolitten, Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet skal gi besøkende kunnskap og opplevelser fra ulike perspektiv. Summen av disse blir SKREI.

Otolitten blir på 5000 kvm. Her skaper vi en stor basisutstilling med vekt på fisken og folket i fortid og nåtid og framskriving av mulige framtidige scenarier. I den store fortellingen om lofotfisket er det også naturlig å dra inn havet, økologi, biologi, kunst og kultur.

Otolitten vil også gi arealer for skiftende utstillinger og arrangementer, inneholde Museum Nords relevante samlinger som del av senterets kunnskapsbasis, kontorer og publikumstilbud som kafé.

SKREI blir en attraksjon

Vi forventer 100.000 – 120.000 besøkende i året til SKREI. SKREI får attraksjonskraft av internasjonal karakter. SKREI vil, utover de verdiene som skapes på stedet, også skape store økonomiske ringvirkninger. Som Lofotfisket og Norges viktigste fisk vil SKREI også skape verdier.

Bildet viser kart over Storvågan. Illustrasjon: LPO arkitekter.
Kart over Storvågan som viser hvor Otolitten skal bygges (etappe 1). Etappe 2: Ny vei til Nyvågar samt større oppgradering av uteområder. Illustrasjon: LPO Arkitekter.

SKREI skal være åpent hele året. Det blir utstillinger, aktiviteter og opplevelser tilpasset sesong og besøkstall. SKREI skal være en aktuell arena for lokalbefolkningen å oppsøke kunnskap om Lofotfisket på. Tilreisende skal få innblikk i kulturhistorien og gjennom opplevelser og kunnskap få bedre grunnlag for å forstå hva Lofoten er, hva lofotfisket var og er og hvordan dette vises i vår kultur og næring også i dag.

ringvirkninger

Det blir økonomiske ringvirkninger av SKREI. SKREI ønsker å oppnå 100.000 – 120.000 besøkende pr år. 

Menon Economics har gjennomført en økonomisk ringvirkningsanalyse. SKREI medføre en forbruksvekst i regionen verdt 43,6 millioner kroner pr år når gitte kriterier er lagt til grunn. Du kan lese mer om ringvirkningene på denne siden.

et tverrfaglig prosjekt

Når man forteller historien om Norge, er skreien og tørrfiskhandelen sentral. SKREI tar ansvar for å formidle og forske på denne viktige biten av historien. Vi bygger et museum med nasjonal relevans, som er et viktig tematisk tilskudd til bredden av norske museer.

Vi har jobbet med innholdsskaping for SKREI over lang tid. Et viktig tiltak er SKREI Research Center som bygger nettverk av forskere og næringsaktører, formidler forsking fra relevante fagområder og leverer innhold til hovedutstillingen.

Museum Nord har gjennom sine mange ansatte stor tilgang på kunnskap som skal formidles og fagfolk som kan formidling. Ulike prosjekter har over tid jobbet mot et felles mål: skape kunnskap og formidlingstilbud som skal anvendes i SKREI.

SKREI blir et senter for opplevelser og kunnskap om Norges viktigste fisk. Skreien er nøkkelspilleren.

FAKTA & TALL

Investeringsbudsjett: totalt 583 mill kroner

SKREI er delt i 2 etapper.

Etappe 1 omfatter nybygget «Otolitten» og nærmeste uteområder, totalt 385 millioner kroner

Etappe 2 omfatter videreutvikling av eksisterende Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin, videreutvikling av uteområder og infrastruktur, totalt 198 millioner kroner.

Finansieringsplanen omfatter tilskudd til investering, tilførsel av eiendommer, låneopptak samt bidrag fra private partnere.

SKREI blir …

Illustrasjon fra Otolitten, med utsikt mot evig mektige Vågakallen. Otolitten blir et nav i SKREI. SKREI blir et senter for opplevelser og  kunnskap om Norges viktigste fisk.


Særlige MILEPÆLER

Siste Nyheter

Ny utstilling på Lofotakvariet «GOLFSTRØMMEN – HAVETS KRAFT»

Lørdag 30.september gjennomførte SRC i lag med Lofotakvariet forskningsdagene, dette resulterte i en utstilling om Golfstrømmen som kan besøkes utover høsten i Lofotakvariet.

SKREI: Rivinga av gamle bygg er snart i gang

På tomta der nybygget Otolitten skal reise seg er rivinga av gamle bygg snart i gang.

Skrei Research center og Lofotakvariet arrangerer Forskningsdagene 30. september

Skrei Research Center, Lofotakvariet og Forskningsdagene tar imot Torstein Pedersen fra Universitetet i Tromsø.

Skrei research center bistår norsk ud i Iran

Skrei Research Center bistår norsk UD i Iran med presentasjon, historie og betydning av skreien.

UD-aspirantene besøkte SKREI og SRC

4. september besøkte UD-aspirantene SKREI og SKREI Research Center (SRC).

Materialer til ombruk – våganheimen rives

Gamle Våganheimen skal rives i forbindelse med oppstart av SKREI. I den anledning ønsker Skrei Eiendom å gi interessenter i lokalmiljøet muligheten til å ombruke noe av materialene fra byggene som skal rives.

Landskapsarkitektur og prøvegraving

Det er mange oppgaver som skal løses før SKREI kan åpne i 2026. Blant disse er landskapsplanlegging – altså hvordan landskapet rundt SKREI og nå særlig Otolitten skal se ut. Hva kan vi bevare av trær, knauser og landskapsformasjoner? Landskapsarkitekter og prøvegraving er viktige verktøy.

Sparebankstiftelsen DNB støtter SKREI

Sparebankstiftelsen DNB støtter SKREI med millionbeløp. Dette er en anerkjennelse, sier direktør i Museum Nord.

Nærings- og fiskeridepartementet på SKREI-besøk

Hav- og fiskeriministerens statssekretær på besøk hos Museum Nord sammen med politikere fra Lofoten.

SKREI mottar 2 millioner fra Nordic Last og Buss

Det største enkeltbidraget fra lokalt næringsliv til nå. – Jeg blir rørt og ganske ydmyk når jeg ser at SKREI betyr så mye for så mange i regionen, sier museumsdirektør Geir Are Johansen i forbindelse med overrekkelsen av en symbolsk sjekk denne uken.   

Ta kontakt

Portrett av en mann

Jens-Henrik Andersen

Prosjektleder