SKREI Research Center

SKREI Research Center (SRC) er et treårig prosjekt for å skape en infrastruktur som koordinerer internasjonal, tverrfaglig forskning og kunnskap rundt temaer knyttet til den arktiske torsken. 

Som en del av i Museum Nords virksomhet tilknyttet SKREI-utviklingen, vil denne nye modellen for forskning på museer være til fordel for både publikum og interesserte aktører, som universiteter, de nasjonale museumsnettverkene, kulturorganisasjoner, turistnæringer, fiskeri, kunstnere og politikere. 

SKREI Research Center gir Museum Nord impulser til ny forskning for å oppdatere og fremme formidlings strategiene. Det vil styrke Museum Nords forskningskompetanse og skape et eksemplarisk forskningssenter for museer (‘best practice’) som forbinder ulike felt og typer kunnskap. 

Bakgrunn

Fra 2017-2020 ledet Museum Nord SKREI Convention-prosjektet. Finansiert av Creative Europe testet dette prosjektet ideen om en tverrfaglig, team basert, forskningsbasert læringsarena som koblet sammen kunstnere, forskere, fiskeri- og mat relatert næring samt publikum. Prosjektet gjorde dette i tre regioner i Ílhavo-regionen i Portugal, Veneto i Italia og Lofoten / Vesterålen i Norge.

Resultatene inkluderte et internasjonalt seminar, en publikasjon for interessenter, et kunnskapsarkiv og flere kunstner residenser. Aktiviteter skapte et voksende nettverk av mennesker som ønsket å følge og støtte dette arbeidet (Friends of SKREI). 

SKREI Convention var et forprosjekt for SRC for å teste ut tverrfaglige metoder og arbeidsmåter.

Webinarer med Skrei research center

Skrei Research Center vil danne et bredt nettverk av forskere, næringsaktører, museumsinstitusjoner, offentlige og private som er tilknyttet skreien, fiskeriene, og kystkulturen. I denne prosessen har vi startet med en rekke webinarer med utvalgte eksperter på områder som omfatter kunnskap inn mot læremålene som er satt for utstillingen i SKREI.

Webinar 1: Svein Sundby

Skrei Research Center inviterer til Webinar med Svein Sundby. Sundby har vært forsker ved Havforskningsinstituttet siden 1975, og gav oss et dypere innblikk i vårt unike økosystem i henhold til algeoppblomstring, havstrømmer, temperatur og klima. Videre ble vi tatt med i eggproduksjonens delikate prosess, hvordan gytingen foregår, og hvordan yngelen oppfører seg i vannmassene. Viktige faktorer som gjøre Lofoten og Vesterålen til egnet gyteplass ble presentert, og en kronologisk fortelling om viktige personer i havforskningen siden dens spede begynnelse på midt 1800 tallet.  

Webinar 2: Rebekah Oomen

Skrei Research Center inviterer til Webinar med Rebekah Oomen. Oomen er en evolusjonsøkologisk forsker som har spesialisert seg på hvordan organismer tilpasser seg miljøforandringer, hun har forsket på genmaterialet til torsken og delvis skreien. Det genetiske materialet gav overraskende informasjon om migreringsbehovet til skrei i forhold til kysttorsk, der et «supergen» er blitt satt under lupen som hovedgrunn til denne oppførselen. Rebekah gir oss videre et innblikk i torsken som et sosialt vesen, hvordan den har personlighet, hvilke trekk det er hos hannene som tiltrekker hunnene og hvilke spennende lyder torsken produserer og registrerer. Arbeidet med det akustiske har ført til en oppstilling som går på turné ved navn «Torsketromming». 

Webinar 3: Guri Hjallen Eriksen

Skrei Research Center inviterer til Webinar med Guri Hjallen Eriksen. Eriksen har en solid bakgrunn innenfor fiskeri- og havbruksforvaltning, og hun er svært engasjert i næringens utfordringer og historie. Lokal Lofoting som jobber i SALT der hun har arbeidet med en nærings-ph.d om norsk fiskeriregulering i samarbeid med juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Guri har undersøkt i hvilken grad miljømessig bærekraft, sosiale hensyn og aktørenes rettssikkerhet ivaretas i fiskerireguleringen.

Webinar 4: Bjarte Bogstad

Skrei Reserach Center inviterer til Webinar med Bjarte Bogstad. Bogstad jobber hovedsakelig med bestandsvurdering, bestandsrådgivning og bestandsinteraksjoner for fiskebestander i Barentshavet, med spesiell vekt på torsk og lodde. Bjarte tar oss med i arbeidet på bestandsvurderinger, samarbeidet med Russland i en vanskelig tid, og hvordan kvotene vurderes og settes.

Webinar 5: Norges Sjømatråd

Skrei Research Center inviterer til webinar med Sara Møllebakken og Kari-Anne Johansen i Norges Sjømatråd-

NS er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over. Sjømatrådet er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet, og finansieres gjennom en lovpålagt avgift på eksport av norsk sjømat. Selskapet har hovedkontor i Tromsø og femten kontorer i utlandet. Selskapets knappe 80 medarbeidere gjør dette via verdiskapingsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.

NS har Sjømatutsendinger i 15 land og gjør markedsinvesteringer i 27 land verden over. NS er en del av regjeringens virkemiddelapparat for næringsfremme i utlandet (Team Norway), og er i de fleste markeder samlokalisert med utenrikstjenesten og/eller Innovasjon Norge. Deres utsendinger har diplomatstatus.

Merkevaren Seafood from Norway er en felles plattform som den norske næringen bygger videre på i sitt markedsarbeid. Den bygger på historien om sjømatnasjonen Norge, artene og sjømaten fra Norge.

Webinar 6: Come Denechaud

Skrei Research Center inviterer til webinar med Côme Denechaud i Havforskningsinstituttet.

Côme Denechaud er bunnfiskekspert med særlig ekspertise på otolitter, og har benyttet seg av otolitter i forskningen for å analysere Skreien.

Otolitten har vært sentral i planleggingen av skrei senteret i lengre tid, og bygget som LPO arkitekter har vunnet fram med bærer «otolitten» som navn. SRC tar SKREI med i et dypdykk sammen med Côme Denechaud i Otolittens verden, og lærer oss hva vi egentlig kan gjøre med denne fantastiske lille biten.

«Otolitter, eller øresteiner som de også heter, kalles gjerne fiskens ferdsskriver. Ved å analysere otolitter kan man lære om bl.a. fiskens alder, vekst, type (f.eks. kysttorsk/skrei), temperaturforhold, diett, vandringsmønster, kjønnsmodning, antall gyteperioder, genetisk mangfold og forurensning. Havforskningsinstituttet har samlet store mengder otolitter fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag.» Havforskningsinstiuttet.

Webinar 7: Odd Emil Ingebrigtsen 

Skrei Research Center inviterer til webinar med Odd Emil Ingebrigtsen.

Odd Emil er tidligere fiskeri- og sjømatminister og statssekretær i Olje- og Energidepartementet i Erna Solbergs regjering. I dag er han Høyres ordførerkandidat i Bodø og daglig leder i Paradigm Aquatic i Nordly konsernet.

Odd Emil har særlig blitt forespurt å fortelle om rollen som fiskeriminister, og tematikk tilknyttet posten som fiskeriminister.

Webinar 8: Valentina Tamborra.

Skrei Research Center inviterer til webinar med Valentina Tamborra som bor og arbeiderer fra Milano. Hun er en profesjonell fotograf og journalist som hovedsakelig fokuserer på fotojournalistikk og portretter, med en forkjærlighet for å blande fortellinger med bilder. Hun har samarbeidet med større NGO-er og andre organisasjoner som AMREF, Leger uten grenser, Albero Della Vita, Emergenza Sorrisi og den italienske Røde Kors. Hennes prosjekter har vært utstilt i Milano, Venezia, Roma og Napoli.

Valentina er foreleser ved Instituto Italiano di Fotografia i Milano. Hun vant «Premio AIF Nuova Fotografia» på Milan’s Photofestival i april 2018.

Siden 2018 jobbet Valentina med «Skrei Il Viaggio/ Skrei the journey», der hun portretterer livet rundt fiskeriene i Lofoten om menneskene som deltar på forskjellige områder, med hovedfokus på Røst.

Webinar 9: Kommunikasjons avdelingen ved Havforskningsinstituttet ved Stine Hommedal 

Skrei Research Center inviterer til webinar med Stine Hommedal. Siden 2017 har Havforskningsinstituttet gjennomgått en omfattende prosess i henhold til kommunikasjon som har ført til en stor økning i trafikk, og interesse for HIs forskning og arbeid. HI deler viktige erfaringer som SRC, SKREI, og Museum Nord kan lære fra i det pågående arbeidet med våre store prosjekter og strategiarbeid.

Stine forteller om omfattende restrukturering av en viktig og tung institusjon for forvaltning og rådgivning til regjering, som også ønsker å nå ut til allmenheten. Tungt fagstoff blir formidlet på en lett, interessant og fornøyelig måte som vekker havforskeren i oss.

Webinar 10: Jennifer Thornhill Verma

Skrei Research Center inviterer til webinar med journalist/forfatter Jennifer Thornhill Verma. Jennifer har samlet et panel med fiskere og forskere som opplevde torskekollapsen ved New Foundland, og hva innføringen av «the Cod moratorium» betød for menneskene i fiskeriavhengige samfunn langs Canadas østkyst. Hvilke ringvirkninger har dette fått for menneskene, samfunnene, kulturen, økonomien, fisken og områdene i dag? Et spennende komparativ case for SKREI som viser hvor skjør balansen i forvaltningen mellom økologi, økonomi og samfunn er, og hvordan beskatning av en torskebestand i form av fiske er viktig å kontrollere, men at der også finnes viktige innslag i naturen som også påvirker en torskebestand, og som må følges med på når kvoter settes for fiskeriene.

Webinar 11: Sigurd Hverven

Skrei Research Center inviterer i januar 2024 Sigurd Hverven til webinar. Sigurd har gjennomført en avhandling i miljøfilosofi (naturfilosofi), som omfatter filosofiske perspektiver på natur, forholdet mellom menneske og natur og hvorvidt mennesker har moralsk ansvar i møte med ikke-menneskelig natur. Mer spesifikt har avhandlingen til hensikt å undersøke det filosofiske grunnlaget for å si at naturen har egenverdi, slik det er vanlig å hevde i miljøfilosofien.  I vår tid, i epoken som er foreslått kalt antropocen, lurer Sigurd på om vi – moderne mennesker – i dag er i ferd med å oppdage naturen som verdifull på to måter, som henger sammen. På den ene siden erfarer vi at vi som mennesker avhenger av naturen på måter som gjør at vi ikke kan stille oss likegyldige til den, på den andre fremstår naturen i dag som mer levende, vill, virkelig og egenrådig enn på lenge. Derfor begynner det nå å bli vanskelig å holde fast ved etablerte forestillinger om at naturen først og fremst er ressurser eller materie for våre formål. Den fremstår heller som befolket av en rekke levende vesener med sine egne prosjekter, som fortjener vår respekt. Sammen utgjør dette kilder til ny orientering i antropocen. Disse store og spennende perspektivene ønsker vi å inkludere i våre prosesser rundt SKREI, kanskje vårt syn på skreien på revideres, kanskje vi må tenke fremover…..eller tilbake?

Webinar 12: Audun Iversen

Skrei Research Center inviterer til webinar med Audun Iversen. Han er Siviløkonom med næringsøkonomi som ekspertise, og har siden 1998 jobbet med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til fiskeri, fiskeindustri og havbruk. Som regel med samfunns- og bedriftsøkonomi, strategi eller økonomisk geografi som faglig tilnærming.

De siste årene har Audun jobbet mye med ringvirkninger fra fiskeri og havbruk, og sammenhengen mellom utviklingen i flåte, industri og samfunn. Ellers har han mye med effekter av reguleringer og andre offentlige virkemidler, oppdrettsøkonomi og drivkrefter for kostnadsutvikling og produktivitet, globalisering, innovasjon og differensiering.

Audun vil gi oss en innsikt i hva som rører seg i moderne tids økonomi og samfunn tilknyttet fiskeriene og industri. Webinaret er en del av kunnskapsinnhentingen til SKREI prosjektet.

Seminarer og Workshops

SKREI Research Center tar sikte på å forskjellig aktivitet rundt SKREI og forskning tilknyttet fiskeri og kystkulturer på tvers av sektorer, forskningsfelt og landegrenser.

SEMINAR

Fagsymposium 13.-14. april Nyvågar. Museum Nord og SRC ønsket å undersøke interessen for et fagsymposium om skreifiskeriets plass og rolle i museene. Vi inviterte en rekke kollegaer som arbeider med forskning, samlingsforvaltning eller formidling knyttet til skreifisket som springer ut av vårt pågående arbeid med det kommende SKREI-senteret i Vågan. Under dette arbeidet har vi møtt på spørsmål og problemstillinger, som vi tror det kan være interessant å diskutere med kollegaer som arbeider med kyst-og fiskerihistorie. 

Det sesongbaserte skreifiskeriet har ført med seg bevegelser av folk og varer over store geografiske avstander. Både de små historiene og den større historien har utviklet seg uavhengig av grensene for dagens konsoliderte museer. Vi tenker at det er rom for mer faglig utveksling mellom museumsansatte på dette området, og at vi i større grad kan dele kunnskap om hva museene har i sine samlinger og arbeider med innen kunnskapsproduksjon og formidling. 

Et annet perspektiv er knyttet til formidling av skreifiskets historie i lys av vår egen samtid. Mye fiskerihistorie i museer har tradisjonelt vært knyttet til sosiale, politiske og økonomiske forhold.  Fiskeri handler om bruk av naturressurser, og i nyere tid har flere museer begynt å legge mer vekt på spørsmål om bærekraft, sammenhenger i økologiske systemer og menneskelig påvirkning på naturen som en del av fiskerihistorien. Her synes det å åpne seg et nytt område for museene, som både peker mot tverrfaglighet og en aktiv samfunnsrolle.  Med «skreifisket» inkluderer vi alt sesongfiske etter skrei langs hele norskekysten, ikke bare Lofotfisket. 

Les om fagsymposiet her.

 

Arbeidsdag med historikerne Åsa Elstad og Alf Ragnar Nielsen.

Deltagere:

– SRC

– Utstillingsgruppen SKREI

– Historikerne Åsa Elstad og Alf Ragnar Nielsen.

9.mai 2023, ble det holdt heldagsseminar med SRC, utstillingsgruppen, expology og historikerne Alf Ragnar Nielsen og Åsa Elstad.

Historikerne likte tankegangen om samspillet mellom sosiale, økonomiske og økologiske bærekraftperspektiver som overordnet tematikk. Vi snakket videre om viktige brudd i historien som definere kulturhistoriske paradigmeskifter, mye av disse bruddene er av økonomisk betydning som igjen forandrer makt- og sosiale strukturer.

Noen av bruddene vi snakket om som viktige.

 • Viktigheten av Vågar, og dets bystatus.
 • Ca.1100 eksporten starter.
 • Ca 1400 Vågarsystemet forsvinner
 • Ca 1500 – reformasjon; store nord europeiske markedet mindre viktig. Katolske fasteordninger blir viktigere.
 • Ca 1600 lille istiden, kriger i Europa, dårlig fiske, omsetning og kornmangel.
 • Ca 1700 Juksa blir utfordret som fiskeutstyr, garn og lina nye redskaper, nye konflikter oppstår.
 • Ca 1760 væreiersystemet. Staten selger fiskevær og rettigheter til privatpersoner.
 • Ca 1800 Nye båttyper, motorisering og inngang til videre kapitalisering.
 • Ca 1856/57 Lofotloven (1816) gikk først i favør væreierne).
 • Ca 1860 Klippfiskproduksjon genererer flere salgsmuligheter for fiskerne.
 • Tørrfisken og dens spennende og omfattende historie. (90 % av eksporten fiskerirelaterte produkter, utgjorde 5 % av statens inntekter)
 • Samisk båtbygging og liv side ved side med nordmennene.

Historikerne var videre positive til å bidra til arbeidsgruppens arbeid med utstillingene. Både Åsa og Alf Ragnar satt i arbeidsgruppe «historie» tidlig i prosjektet tilbake i 2016.

 

WORKSHOP

Lofoten som bærekraftig matdestinasjon:

Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet i samarbeid med LofotenMat og Museum Nord inviterer til seminar og workshop.

Torsdag 7. september kl. 12.30-17.30
Nyvågar hotell, Kabelvåg

UTOPIVERKSTED

Hvordan vil vi at fremtiden skal bli? I utopiverkstedet inviteres deltakerne til å være med i en prosess der refleksjon over egne erfaringer leder frem mot noen felles verdier som omformes til praktisk handling.

Hybridforum:
Hybridforum er en dialog mellom et panel og de andre deltakerne på
seminaret. Målet er å dele kunnskap og erfaringer for å finne frem til og understøtte felles interesser.

 

TEMAER

Å spise i Lofoten: Vi undersøker hva som er særegent for Lofoten og hvordan det kan brukes i utviklingen av Lofoten som matdestinasjon.

Lokale geiter og nasjonale hvaler: Hvordan kan ulike aktører innen mat- og reiseliv samhandle om å fremme Lofoten som matdestinasjon? Lofoten som grønn destinasjon Kan vi få til en utvikling som tar hensyn til bærekraftig utnytting av de lokale ressursene og som styrker de besøkendes og lofotværingenes tilgang til og kunnskap om lokale, bærekraftige produkter og opplevelser?

 

Milepæler SRC

Her kan du lese om en rekke spennende aktiviteter og oppnåelser SRC har vært igjennom siden oppstart.

SKREI Research Center (SRC), er et prosjekt som har som mål å skape en infrastruktur som koordinerer internasjonal, tverrfaglig forskning og kunnskap om emner relatert til Arktisk torsk. Som en del av Museum Nords aktiviteter knyttet til SKREI-prosjektet, vil SRC være til nytte både for publikum, forskere, universiteter, museumsnettverk, kulturorganisasjoner, turistindustrien, fiskeriindustrien, kunstnere og politikere. SRC befinner seg i skjæringspunktet mellom forskning og formidling.

2017-2020 SKREI-Convention, et prosjekt finansiert av «Creative Europe» på tvers av fagområder og kulturer. Fra 2017 til 2020 ledet Museum Nord prosjektet «SKREI-convention». Finansiert av «Creativt Europe», testet Skrei-convention idéen om en tverrfaglig team- og forskningsbasert læringsarena som koblet kunstnere, forskere, fiskeri- og matrelaterte næringer og publikum sammen. Prosjektet ble gjennomført gikk over tre regioner: Ílhavo (Portugal), Veneto i Italia og Lofoten/Vesterålen i Norge. Resultatene inkluderte et internasjonalt seminar, en publikasjon for interessenter, et kunnskapsarkiv og flere «artist in residency» -programmer. Disse aktivitetene skapte et voksende nettverk av personer interessert i å følge og støtte dette arbeidet (Friends of Skrei). «Skrei Convention» fungerte som et pilotprosjekt for SRC, der vi fikk teste tverrfaglige metoder og tilnærminger.

Januar 2022 Skrei Research Center søker prosjektleder. Kunngjøringen om prosjektleder for Skrei Research Center ble kunngjort i januar 2022, søknadsfrist 1. mars 2022. Vi ønsker å etablere et uvanlig, tverrfaglig forskningssenter om Arktisk torsk i hjertet av vårt nye  og omfattende prosjekt, SKREI. Vi ser etter en motivert, erfaren prosjektleder og en sterk leder for å bli med i teamet. Personen bør ha erfaring med å koordinere tverrfaglig forskning, kurere et program med seminarer om Arktisk torsk, vise til resultater innen forretningsutvikling og ha interesse for fiskeri, fortid, nåtid og fremtid.

13.april 2022 Ble prosjektlederstillingen besatt, med oppstart 8. august 2022. Etter å ha intervjuet flere kandidater, ble Jonas Walsøe foretrukket. Jonas kommer fra rollen som administrerende direktør i fiskeriindustrien og har en master i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har også vært medlem av flere styrende organer knyttet til tørrfiskindustrien og politiske organisasjoner for fiskeriindustrien, og han bringer også med seg et stort nettverk av relevante og interessante partnere for SKREI og SRC.

SRC er integrert i Museum Nords Avdeling for forskning og utvikling: «Formålet er å aktivt tjene Museum Nord i forskning, kommunikasjon og utviklingen av hele organisasjonen i tråd med våre strategiske mål. For øyeblikket definerer våre geografiske regioner ofte arbeidet som finner sted innen Museum Nord. R&D endrer retning ved å jobbe på tvers av organisasjonen og styrke faglige innsats. Dette vil føre til økt integrering, bedre kommuniserte resultater, forbedret samarbeid på alle nivåer, forbedret jobbtilfredshet og en inkluderende organisasjonskultur. Mål: å være en respektert og sosialt relevant organisasjon med flere forskjellige besøkssteder som utviser høy appell.»

23-25.august 2022 utflukt til Stockholm med SRC og Skrei-prosjektgruppen. Expology AB, våre utstillings- og designpartnere i Stockholm, besøkte Lofoten for første gang sammen med LPO arkitekter. Johan Eckerud, Katarina Hall og Helene Nilsson kom for å tilbringe 3 dager sammen med SKREI-prosjektgruppen, og for å se på våre fasiliteter, samlinger og visjoner. SRC arrangerte besøk på en moderne sjark, og en fiskeindustri bedrift i Henningsvær. SRC viste Expology hvordan fiskeindustrien og fiskeriene fungerer i praksis i dag.

29.-30. august 2022: Strategiseminar på Sortland med F&U. Museum Nord avslutter en strategiperiode, og jobben med å utvikle de neste 5 årene (2024-2029) starter med forberedelser fra F&U-avdelingen med mål om å inkludere så mye av organisasjonen som mulig før en endelig versjon utarbeides. Dette har vi som mål å gjøre gjennom personalsamlingen i Nyvågar i oktober 2022.

September 2022: SRC tar «the grand tour». Museum Nord består av 21 steder å besøke over Lofoten, Ofoten og Vesterålen med mer enn 1000 historier å fortelle. For at SRC skal lykkes, er forståelse av organisasjonen viktig for hvordan SRC best kan tjene SKREI-prosjektet og organisasjonen som helhet. Viktigst er det å kjenne menneskene bak hver region og hvert sted. En herlig gruppe profesjonelle «sannhetsbevarere» og «historieforvaltere».

5.-9.september 2022: SKREI-prosjektgruppen gjennomfører en utflukt/studietur til Stockholm sammen med våre partnere. Expology AB har deltatt i utformingen av flere utstillinger i Stockholm. Utflukten inkluderer flere spennende utstillinger som:

 • «Liljevalchs»
 • «Nordiska»
 • «Sporvagsmuseet»
 • «Museum Of Vasa»
 • «Skansen»
 • «Museum of wrecks»
 • «Viking Museum»
 • «Baltic Sea Center».
 • Etter å ha analysert de ulike stedene, dannet vi en «utstillingsgruppe» bestående av personer fra Museum Nord med ansvar for å organisere og planlegge utstillingene sammen med Explogy. SRC har en viktig del det kommende arbeidet.

07.10.2022 «Fredagspils» på «SALT». SRC og SALT inviterer til en uformell sammenkomst for å diskutere «er det håp for fiskeriindustrien». Videre diskuterte vi mulige samarbeid rundt tidligere prosjekter som ikke så dagens lys på grunn av Covid. Sammen med «Nordlandsforskning» utarbeider vi en ny plan for en stor visjon.

19.-20. oktober: Personalsamling om strategi- og handlingsplan for Museum Nord. FoU med SRC gjennomførte personalsamling for hele Museum Nord i «Nyvågar». Direktørene for de forskjellige avdelingene holdt en introduksjon etterfulgt av FoU-teamet. Senere gjennomførte vi flere verksteder om temaer, ideer, strategier, vitenskap i MN, forskning i museer, digital kompetanse, verdier og hvem vi er. Dagene var en flott arena for å bli kjent med kollegaer, utvikle en felles idé om hvem vi er og hvor vi vil. Styret deltok også.

25.-27. oktober Expology AB tilbake i Lofoten for en 3-dagers workshop med utstillingsgruppene og SRC. Under besøket gjennomførte vi en målgruppeanalyse, definerte verktøyene vi jobber med, og startet et jam board av all vår kunnskap og visjoner. Oppgavene er fordelt innen gruppen mens vi setter sammen en foranalyse. Fremdriftsplanen og møteplanene er satt opp frem til sommeren 2023. Expology besøkte også «Vikingmuseet» og «Hurtigrutemuseet» til Museum Nord.

26.-27. oktober: «SRC og samlingsforvalter i avdeling Vågan, Catharin Bøhn, deltok på Kulturrådets Museumskonferanse 2022; ‘Samlinger for fremtiden’. Konferansen ble holdt i Bodø, med representanter fra 7 av 11 fylker, en god deltakelse. Konferansen ble også direktesendt. Nøkkelord fra konferansen:

 • Mangfold i utviklingen og kommunikasjonen av museumsamlinger.
 • Bærekraftig samlingssutvikling, koordinert samlingssutvikling:
 • Fylkesperspektiv og nasjonalt nivå.
 • Digitalisering, digital infrastruktur og langsiktig bevaring: bedre oversikt, prioriteringer og koordinering.
 • Nasjonalbibliotekets digitaliseringstjenester, Nasjonalarkivet og Kulturrådet om infrastruktur for levering og henting av samlinger og metadata.
 • «Kultur IT» som et delt verktøy og veien videre.
 • Sikring av samlinger: sikkerhetsplaner, tilskudd til sprinklersystemer og lignende tiltak.
 • Prioriteringer og verdivurdering: Flere objekter legges til museumsamlinger enn de som defineres om igjen eller kastes. Prioritering er nødvendig, og strategier er nødvendig som grunnlag for prioritering og bærekraftig utvikling av samlinger.
 • Digital transformasjon og konsekvenser: formingen av museenes digitale kultur har konsekvenser for organisasjon, metodikk, arbeidsprosesser og interaksjon med samfunnet og publikum.
 • Behovet for lagring av fysiske objekter etter at de er digitalisert. Vi er vitne til flere hybride samlinger der fysiske objekter formidles gjennom digitale kopier.
 • Eierskap, kontroll og profesjonelle prioriteringer: Museer krever profesjonell frihet til å drive helhetlig og aktiv samlingsutvikling. Etablere en nasjonal avtalestruktur og ordning som muliggjør dette. «

5.desember 2022 : En fantastisk transnasjonal samproduksjon levert til NPA. “Living on the Edge” er et samarbeids- og tverrfaglig forskningsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner, universiteter, museer, kulturorganisasjoner og kystsamfunn for å bedre forstå de økologiske skiftene som har skjedd i Nord-Atlanteren over tid, og hvordan dette kan bidra til forvaltningsstrategier for fremtiden. Ved å bruke den iboende kunnskapen til museumsamlinger, immateriell kulturarv som kulturelle landskap og stedsnavn samt arkiver, bruker «Living on the Edge» en helt ny metodikk for å syntetisere data som er relevante for marine økosystemer. Resultatene av prosjektet vårt er å gi vårt publikum informasjon om økologiske skift samt å planlegge fremtidige scenarier for å gjøre potensielle fremtidige skift mer forståelige. bilde

Desember 2022: SRC og utstillingsgruppen avslutter foranalysen og fortsetter med «læringsmål» for utstillingene. Dette arbeidet går nå inn i «konseptutviklingsfasen». Vi fortsetter også å utvikle vår interne WIKI-side i Museum Nord der vår kunnskap skal lagres for enkel tilgang. bilde

Januar 2023: SRC «Webinar outline» ferdigstilt. Et sett med webinarer med eksperter fra ulike kunnskapsinstitusjoner som vil delta i innsamlingen av kunnskap SRC leverer til utstillingsgruppen. Invitasjonene til et akademisk symposium er også sendt ut til museer med lignende temaer som SKREI. Ideen om å invitere kolleger som jobber med forskning, samlingssforvaltning eller kommunikasjon knyttet til torskefiske oppstår fra vårt pågående arbeid med det kommende «SKREI-prosjektet» i «Vågan». I løpet av denne prosessen har vi støtt på spørsmål og problemstillinger som vi tror kan være interessante å diskutere med kolleger som jobber med kyst- og fiskerihistorie. bilde

11.-13. januar: SRC, Expology og utstillingsgruppen besøkte Oslos mange utstillinger. Gruppen analyserte utstillingene til andre godt utviklede kulturelle, og vitenskapelige, institusjoner for å skaffe kunnskap og erfaringer for vårt videre arbeid med utstillinger i SKREI. Vi besøker også LPO-arkitekter som har tegnet nybygget «Otolitten». I løpet av våre 3 dager i Oslo arrangerte vi møter og besøk på:

 • «Nasjonalmuseet»
 • «Munchmuseet»
 • «Museet for naturvitenskap»
 • «Klimahuset»
 • «Zoo- og geologisk museum»
 • «Historisk museum»
 • «Det norske sjøfartsmuseum»

23.februar 2023: Lofotkonferansen. SRC og Museum Nord deltok på årets konferanse sammen med næringslivet, reiselivsnæringen og kommunene over hele Lofoten. Fokuset i år var grønn omstilling og regional utvikling.

27.februar 2023: SRC legger til rette for kontraktinngåelse mellom «Lofoten de Grønne Øyene» og Museum Nord. Direktør Geir-Are Johansen signerer samarbeidsavtalen mellom MN og LDGØ. I 2020 lanserte Lofotrådet «Lofoten – De grønne øyene 2030. Vekststrategi for Lofoten.» I 2022 vedtok både Lofotrådet og alle seks kommunene i Lofoten «Veikart for Lofoten – De grønne øyene 2030,» med følgende visjon: «Fremtidens Lofoten opererer på fornybar energi, er et attraktivt sted å bo, og har et bærekraftig og levende næringsliv. Vi er forpliktet til å oppnå FNs klimamål.» «Veikart for Lofoten – De grønne øyene 2030» (heretter referert til som Veikartet) er den veiledende vekststrategien for partnerskapet, som skisserer ambisiøse mål og programområder for bærekraftig utvikling, grønn omstilling og reduksjon av klimagassutslipp i Lofoten. Vekststrategien har som mål å etablere Lofoten som en nasjonal pilot for regional samarbeid og omfattende innovasjon mot regional grønn omstilling. Museum Nord er sitt ansvar bevisst og tar del i den grønne fremtidsånden for Lofoten, SRC vil være kontaktpunkt for avtalepartene.

1.mars 2023: Webinar med Svein Sundby, forsker ved Havforskningsinstituttet. SKREI Research Center inviterte til webinar med Svein Sundby. Sundby har vært forsker ved Havforskningsinstituttet siden 1975, og gav oss et dypere innblikk i vårt unike økosystem angående algeoppblomstring, havstrømmer, temperatur og klima. Videre tok Sundby oss gjennom den intrikate prosessen med eggproduksjon, hvordan gyting forekommer, og hvordan larvene oppfører seg i vannmassen. Viktige faktorer som gjør Lofoten og Vesterålen til egnede gyteområder ble presentert, sammen med en kronologisk fortelling om sentrale figurer innen marin forskning siden begynnelsen av midten av 1800-tallet.

7.mars 2023: Webinar med Rebekah Oomen, marin-evolusjons økolog ved Universitetet i Agder. SKREI Research Center inviterte til webinar med Rebekah Oomen. Oomen spesialiserer seg på studier av hvordan organismer tilpasser seg miljøendringer. Hun har forsket på det genetiske materialet til torsk (og skrei). Det genetiske materialet ga overraskende informasjon om skreiens migrasjons-behov i forhold til kysttorsk, der et «supergen» har blitt undersøkt som hovedårsaken til denne adferden. Rebekah ga også oss et innblikk i torsken som et sosialt vesen, dens personlighetstrekk, egenskapene hos hannene som tiltrekker seg hunnene, og de fascinerende lydene som torsk produserer og oppfatter. Arbeidet med akustikk har ført til en turnerende utstilling kalt «Torsketromming».

17.mars 2023: Webinar med Guri Hjallen Eriksen, ph.d. i norsk fiskerilovgivning fra et juridisk perspektiv. SKREI Research Center inviterte til webinar med Guri Hjallen Eriksen. Eriksen har en solid bakgrunn innen fiskeri- og havbruksforvaltning, og hun er dypt engasjert i næringens utfordringer og historie. Hun er lokal fra Lofoten og jobber ved SALT, der hun har vært involvert i et bedriftsrelatert doktorgradsprosjekt om norsk fiskerilovgivning i samarbeid med «Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo». Guri har undersøkt i hvilken grad miljømessig bærekraft, sosiale hensyn og de juridiske rettighetene til interessenter blir opprettholdt i fiskeriforvaltningen.

31.mars 2023: Webinar med Bjarte Bogstad, forsker på vurdering av fiskebestander og norsk-russisk forvaltning av torsken. Skrei forskningssenter inviterer deg til et webinar med Bjarte Bogstad. Bogstad jobber primært med vurdering av fiskebestander, rådgivning om bestander og samspill mellom bestander for fiskebestander i Barentshavet, med spesiell fokus på torsk og hyse. Bjarte vil ta oss gjennom prosessen med vurdering av fiskebestander, samarbeid med Russland i utfordrende tider, og hvordan kvoter evalueres og bestemmes.

13.-14. april 2023: Fagsymposium om torskefiskeriets rolle i museer. Museum Nord og SRC ønsket å undersøke interessen for en konferanse som fokuserte på stedet, og rollen, torskefiskeriene har i museer. Vi utvidet invitasjoner til ulike kolleger som jobber med forskning, samling og kommunikasjon knyttet til torskefiske, som stammer fra vårt pågående arbeid med det kommende SKREI-senteret i Vågan. Gjennom denne prosessen har vi støtt på spørsmål og problemstillinger som vi tror ville være interessante å diskutere med kolleger engasjert i kyst- og fiskerihistorie. Den sesongmessige torskefisket har ført til bevegelser av mennesker og varer over store geografiske avstander. Både de små historiene og den større fortellingen har utviklet seg uavhengig av grensene til dagens konsoliderte museer. Vi tror det er rom for mer profesjonell utveksling blant museumsansatte på dette området, slik at vi kan dele kunnskap om hva museene har i samlingene sine og jobber med når det gjelder kunnskapsproduksjon og kommunikasjon. En annen perspektiv er knyttet til å presentere historien om torskefiske i konteksten av vår samtid. Mye av fiskerihistorien i museer har tradisjonelt vært knyttet til sosiale, politiske og økonomiske forhold. Fisket involverer bruk av naturressurser, og i nyere tid har flere museer begynt å legge større vekt på spørsmål om bærekraft, økosystemforbindelser, og menneskelig påvirkning på naturen som en del av fiskerihistorien. Dette synes å åpne opp et nytt område for museer, et som peker mot tverrfaglig samarbeid og en aktiv samfunnsrolle. Med «skreifisket» omfatter vi all sesongfiske for skrei langs hele den norske kysten, ikke bare Lofotfisket.

28.april 2023: SRC mottar finansiering fra «forskningsrådet» for å gjennomføre de årlige «forskningsdagene». SRC og Museum Nord inviterer til forskningsdagene med temaet «Havets kraft, vi undersøker Atlanterhavets strømmer». Vi inviterer Torstein Pedersen, professor i fiskebiologi og økologi, for å opplyse oss om hvordan livet ved kysten påvirkes av disse rike strømmene. Arrangementet vil finne sted i slutten av september.

9.mai 2023: Arbeidsdag med historikerne Åsa Elstad og Alf Ragnar Nielsen. Historikerne Åsa Elstad og Alf Ragnar Nielsen, SRC og Skrei-utstillingsgruppen møtes i lokalene til SKREI for å arbeide med de kulturhistoriske kapitlene i kunnskapsgrunnlaget til SKREI. Historikerne satte pris på tilnærmingen med å undersøke samspillet mellom sosiale, økonomiske og økologiske bærekraftsperspektiver som et overordnet tema i utstillingene. Videre diskusjoner dreide seg om betydningsfulle historiske hendelser som definerer kulturelle paradigmeskift, hvor mange av dem har økonomiske implikasjoner som igjen endrer makt- og sosiale strukturer. Noen av hendelsene vi diskuterte som betydningsfulle inkluderer:

 • Vågárs betydning og dens bystatus.
 • Rundt 1100: Starten på eksporten.
 • Rundt 1400: Forsvinningen av Vågsystemet.
 • Rundt 1500: Reformasjonen; redusert betydning av det større nord-europeiske markedet. Katolske faste regler blir viktigere.
 • Rundt 1600: Den lille istiden, kriger i Europa, dårlig fiske, handel og kornmangel.
 • Rundt 1700: Utfordringen til Juksa (et fiskeutstyr), introduksjon av nye verktøy som nett og liner, som fører til nye konflikter.
 • Rundt 1760: Systemet med «væreier» eierskap. Staten selger fiskevær og rettigheter til enkeltpersoner.
 • Rundt 1800: Fremveksten av nye båttyper, motorisering og inntreden i ytterligere kapitalisering.
 • Rundt 1856/57: Lofotenloven (1816) favoriserte først væreierne (eiere av fiskevær).
 • Rundt 1860: Klippfiskproduksjon gir flere salgsmuligheter for fiskerne.
 • Den fascinerende og omfattende historien om tørrfisk (tørrfisk). (90% av eksporten besto av fiskerelaterte produkter, og bidro med 5% til statsinntektene).
 • Samisk båtbygging og sameksistens med nordmenn.

Historikerne uttrykte vilje til å fortsette å bidra til arbeidsgruppens innsats med utstillingene. Både Åsa og Alf Ragnar var en del av «historie» arbeidsgruppen tidlig i prosjektet, helt tilbake til 2016.

15.mai 2023: Webinar med Norsk sjømatråd, Sara Møllebakken og Kari-Anne Johansen om markedsføring av torsk og dens ulike produkter rundt om i verden. NS er en markedsføringsorganisasjon som samarbeider med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder over hele verden. Sjømatrådet er et statlig eid selskap under Nærings- og fiskeridepartementet, og det finansieres gjennom en lovbestemt avgift på eksport av norsk sjømat. Selskapet har sitt hovedkontor i Tromsø, og nesten 80 ansatte jobber innenfor verdiskapingsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskapsplanlegging. NS har sjømatutsendinger i 15 land og gjør markedsinvesteringer i 27 land over hele verden. NS er en del av regjeringens verktøykasse for å fremme næringslivet i utlandet (Team Norway) og er samlokalisert med utenrikstjenesten og/eller Innovasjon Norge i de fleste markeder. Utsendingene deres har diplomatisk status. Merkevaren «Sjømat fra Norge» er en felles plattform som den norske industrien bygger på i sine markedsføringsbemøtelser. Den er basert på historien om Norge som en sjømatnasjon, artene og sjømaten fra Norge.

15.mai 2023: Webinar med tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Odd Emil er en tidligere fiskeriminister og statssekretær i Olje- og energidepartementet i Erna Solbergs regjering. I dag er han Høyres ordførerkandidat i Bodø og administrerende direktør i Paradigm Aquatic innenfor Nordly-gruppen. Odd Emil delte innsikter om sin rolle som fiskeriminister og temaer relatert til stillingen. Vi lærer hvordan politikere prioriterer økologiske, sosiale og økonomiske hensyn når det gjelder fiskerier.

24.mai 2023: Webinar med Côme Denechaud, forsker ved Havforskningsinstituttet om otolitter og deres fantastiske anvendelser. Skrei forskningssenter inviterer deg til et webinar med Côme Denechaud ved Havforskningsinstituttet. Côme Denechaud er ekspert på bunnfiske, spesielt spesialisert på otolitter, og har brukt otolitter i forskningen for å analysere skrei. Otolitter har spilt en sentral rolle i planleggingen av Skrei-senteret i en stund, og bygningen designet av LPO Architects har lyktes med navnet «otolitt» som grunnlag. SRC tar SKREI med på en dypdykk inn i verden av otolitter med Côme Denechaud og lærer oss hva vi virkelig kan avdekke med dette fascinerende lille stykket. «Otolitter, også kjent som ørestener, refereres ofte til som fiskens svarte boks. Ved å analysere otolitter kan man lære om fiskens alder, vekst, type (f.eks. kysttorsk/skrei), temperaturforhold, kosthold, migrasjonsmønstre, seksuell modenhet, antall gyteperioder, genetisk mangfold og forurensning. Havforskningsinstituttet har samlet betydelige mengder otolitter fra tidlig på 1900-tallet og frem til i dag.»

13.juni 2023: Webinar med Valentina Tamborra, en fotojournalist fra Milano som tilbrakte en lengre periode på Røst og i Lofoten for å fange kulturen av SKREI og dens forbindelser til Querinis Italia i «Skrei; Il viaggio». Skrei forskningssenter inviterer deg til et webinar med Valentina Tamborra, som bor og arbeider i Milano. Hun er en profesjonell fotograf og journalist, med primær fokus på fotojournalistikk og portretter, med en forkjærlighet for å blande fortellinger med bilder. Hun har samarbeidet med store NGOer og organisasjoner som AMREF, Leger Uten Grenser, Albero Della Vita, Emergenza Sorrisi og Den italienske Røde Kors. Prosjektene hennes har blitt utstilt i Milano, Venezia, Roma og Napoli. Valentina er foreleser ved Instituto Italiano di Fotografia i Milano. Hun vant «Premio AIF Nuova Fotografia» på Milan’s Photofestival i april 2018. Siden 2018 har Valentina jobbet med «Skrei Il Viaggio/Skrei the journey», der hun portretterer livet rundt fiskeriene i Lofoten og menneskene involvert i ulike aspekter, med hovedfokus på Røst.

14.juni 2023: Webinar med kommunikasjonsavdelingen ved Havforskningsinstituttet og Stine Hommedal, hvordan kan tung og intrikat forskning formidles til publikum? Skrei forskningssenter inviterer deg til et webinar med Stine Hommedal. Siden 2017 har Havforskningsinstituttet gjennomgått en omfattende kommunikasjonsprosess som har ført til en betydelig økning i trafikk og interesse for deres forskning og arbeid. Instituttet deler viktige erfaringer som SRC, SKREI og Museum Nord kan lære av i deres pågående arbeid med store prosjekter og strategiske initiativer. Stine vil diskutere den omfattende omorganiseringen av en betydelig institusjon for forvaltning og rådgivningstjenester til regjeringen, som også har som mål å nå allmennheten. Komplekst vitenskapelig innhold presenteres på en enkel, engasjerende og hyggelig måte som vekker den marine forskeren i oss.

28.august 2023: Sjømatkonferanse i Lofoten, fokus på fremtiden for sjømat. SRC slutter seg til industrien og bidrar til diskusjoner om sjømat, næringen og fremtiden.

4.september 2023: Rekrutter fra Utenriksdepartementet besøker SKREI og SRC. Rekruttene gjennomfører årlig en tur, ofte til Lofoten, for å lære om ulike viktige næringer og kultur langs kysten vår. Hos SRC fikk de se vårt SKREI-prosjekt, og lærte også om fiskeri, historie, kultur og økonomi. En fruktbar økt for våre nye ambassadører og ansatte i utenrikstjenesten.

12.september 2023: SRC bistår den norske ambassaden i Teheran. Sammen med portugisiske partnere holdt den norske ambassaden et arrangement for en iransk delegasjon for å fremme torsken. For å bistå presenterte SRC fakta om torsken, dens habitat, egenskaper, markeder, bruk, produkter og prosesser.

18.september 2023: SRC mottok en delegasjon fra den nye nigerianske regjeringen og senator Abiola Peter Makinde. Delegasjonen ønsket spesielt å lære om torsken og tørrfiskproduksjonen. Dette er viktig ettersom Norsk Sjømatråd sammen med regjeringen har prøvd å få tørrfisk av en proteksjonsliste som gjør det utfordrende for importører og eksportører å utveksle lokal naira til USD (USD er den foretrukne valutaen). SRC arrangerte besøk med flere av de større produsentene av tørrfisk og tørre hoder til Nigeria.

30.september 2023: SRC arrangerte «Forskningsdagene» sammen med Lofotakvariet. Temaet i år var energi, og vi adresserte «Gulfstrømmen, havets kraft». Professor Torstein Pedersen fra Universitetet i Tromsø kom for å fortelle oss om hvordan Gulfstrømmen fungerer, og hvilken innvirkning den har på våre lokale forhold med hensyn til fiskeri, miljø og klima. Arrangementet genererte også en utstilling i Lofotakvariet som vil være åpen i oktober.

17.oktober 2023: SRC sender ut de første forespørslene til kunnskapsgrunnlaget i SKREI. Eksperter på forskjellige fagområder får i oppgave å adressere sine tematiske kunnskapsområder til SKREI. Disse tekstene blir deretter behandlet og organisert i eget kompendiet som igjen skal benyttes av tekstforfattere i utstillingsarbeidet.

18.-19.oktober holder SRC og FoU personalsamling på ny-hotellet og hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Innholdsrike og effektive dager med personalet i MN, der vi jobbet fram ny visjon og misjon for strategiarbeidet som starter i 2024.

20.oktober 2023: SALT, Nordlandsforskning og SRC/Museum Nord gjennomfører workshop for prosjekt «Lofoten Laboratorium». Forsknings- og kompetansebedriftene i Vågan arbeider ut en prosjektskisse for en viktig prosjektidé som skal gagne Lofoten og menneskene som bor der. Forskning i og på Lofoten skal tilhøre Lofoten.

24.Oktober 2023: presentasjon SKREI for Egga utvikling. Kommunikasjon med våre lokale aktører for utvikling av faglige og næringsrelaterte muligheter er en viktig del av arbeidet til SRC under bygging av SKREI.

24.oktober 2023: SRC, prosjektleder skrei og utstillings-gruppeleder holder presentasjon av SKREI for vår nye Ordfører og varaordfører i Vågan kommune. For SKREI er det ønskelig med en nær og tett dialog med vertskommunen Vågan og folkets representanter.

Ta kontakt

Portrett av en mann

Jonas Walsøe

Prosjektleder

nyheter

En ny Europafjær i hatten for Museum Nords forskningsrepertoar

Prosjektet «Culturality» adresserer kulturarv i rurale og perifere områder for å fremme kreativ turisme og bærekraft.

Hvilke fagområder inneholder SKREI?

19. og 20. mars var det fagseminar for utstillingsgruppen til SKREI, ansatte ved museene i Storvågan, Expology og våre eksperter.

Digital Presentasjon av myreze Flyttet til 15.mars kl 13.00!

Bli med på digital presentasjon av Myreze onsdag 13.mars kl.10.00 – det spennende Andenes-lokaliserte selskapet!

Årsrapport 2023

Årsrapporten for 2023 er her! Ta en kikk på hva vi har oppnådd i løpet av fjoråret.

LOFOTKONFERANSEN 2024

Museum Nord deltok på Lofotkonferansen 2024 arrangert av våre partnere i «Lofoten De Grønne Øyene» på Thon hotell Svolvær 14. og 15.februar.

Les mer om SKREI

SKREI

SKREI blir et senter for kunnskap og opplevelser knyttet til Lofotfisket og Norges viktigste fisk. SKREI strekker seg utenfor rammene til et tradisjonelt museum.

SKREI Convention

Skrei Convention was a project which re-imagined the historic trade routes of dried and salted codfish from the North of Norway to the Baltic Sea as far as Germany, the UK, Italy and Portugal.