SKREI

Illustrasjoner: LPO arkitekter

Et senter for opplevelser OG kunnskap
om Lofotfisket og Norges viktigste fisk

SKREI blir et sted hvor besøkende kan lære, sanse, oppleve og forstå betydningen av Lofotfisket og skreien og de enorme verdiene dette har skapt og skaper for Norge. SKREI vil strekke seg ut over de tradisjonelle rammene for et museum. SKREI åpner i 2026.

SKREI vil bestå av 4 hoveddeler: nybygget «Otolitten», Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet. Alle delene skal bindes sammen slik at det blir visuelt vakkert, praktisk tilgjengelig og slik at historien formidles på best mulig vis. Det ene stedet skal komplettere det andre. SKREI realiseres i Storvågan, Kabelvåg – i hjertet av Lofoten, på det stedet den kommersielle handelen med skrei startet.

Het romantikk i havet skaper livsgrunnlag på land

Havområdene omkring Lofoten er noen av de mest næringsrike i verden. Dette har skapt grunnlaget for et naturfenomen av dimensjoner. Den arktiske torsken vokser opp i Barentshavet og legger herfra ut på den lange vandringen til Lofoten for å gyte. Lofotfisket har tiltrukket seg tusener av fiskere og gitt livsgrunnlag for mange. Lofotfisket og Norges viktigste fisk har skapt enorme verdier, kulturelt og økonomisk.

Dette lange forholdet mellom mennesket og Norges viktigste fisk rommer mange viktige, spennende og overraskende fortellinger. SKREI skal løfte fram fortellingene om fisken, folket, kulturen, bærekraft, fortid og framtid. 

verdens største sesongbaserte fiskeri av torsk

Lofotfisket har satt dype spor i norsk kultur gjennom mange århundrer. Dette store vinterfisket etter skrei har hatt stor betydning for Norge. Mennesker fra hele landet har strømmet til Lofoten for å delta i verdens største sesongbaserte fiskeri etter torsk. Tørrfisk var i mange hundre år landets viktigste eksportvare. Også i dag er Lofotfisket en stor næring.

Skreien gyter fra Møre-kysten til Finnmark og fisket har tradisjonelt foregått i de samme områdene. Imidlertid har de fleste fiskerne fisket fra Lofoten. Her har også det meste av fisken har kommet på land. Lofotfisket er et viden kjent fiskeri.

Norges og særlig Lofotens kystområder byr på unike næringsforhold. Derfor kommer skreien hit. Skreien er verdens største torskestamme og gir grunnlag for verdens største torskefiske.

Bildet viser svømmende fisk, skrei eller torsk. SKREI blir et senter for opplevelser og kunnskap 
om Norges viktigste fisk
Ikke all torsk er skrei men all skrei er torsk. Foto Kjell Ove Storvik/Museum Nord

Norges viktigste eksportvare gjennom flere hundre år

Lofotfisket er et fenomen av nasjonal betydning, kulturelt og økonomisk. Skreien som fiskes konsumeres som ferskfisk, saltfisk og tørrfisk. Tørrfisk har representert hoveddelen av norsk eksportverdi i en periode av vår historie på over 500 år.

Lofotfisket og Norges viktigste fisk, skrei, har gitt grunnlag for bosetning, skapt store verdier kulturelt og økonomisk. Lofotfisket har formet levesett, materiell og immateriell kultur. Framdeles har Lofotfisket svært stor betydning. Ikke minst er det en levende næring.

Bildet viser tørrfisk. Kommersiell handel med tørrfisk startet der hvor SKREI skal ligge. SKREI blir et senter for opplevelser og kunnskap 
om Norges viktigste fisk
Tørrfiskhandel har funnet sted i Lofoten i mer enn 1000 år. Foto: Middelaldercenteret DK

historien om lofotfisket fortjener større plass

Formidlingen av hva fisket etter skrei har betydd, betyr og vil bety for Norge er en stor og viktig oppgave, for såvel Norge som for Lofoten.  SKREI blir et senter for opplevelser og kunnskap om Lofotfisket og Norges viktigste fisk.

For å realisere denne oppgaven har Museum Nord og Vågan kommune tatt initiativ til å etablere et nasjonalt senter for lofotfisket og skreiens betydning for Norge i fortid, nåtid og framtid.

Illustrasjon fra Otolitten, med utsikt mot evig mektige Vågakallen. Otolitten blir et nav i SKREI. SKREI blir et senter for opplevelser og  kunnskap om Norges viktigste fisk.
Illustrasjon fra Otolitten. Dette bygget blir et viktig element i SKREI. Bygget skal blant annet romme en stor utstilling, kafé og magasiner. Illustrasjon: LPO arkitekter.

Planen omfatter et kunnskaps- og opplevelsessenter av høy kvalitet. Relevante emner innenfor både naturfag og kunst- og kulturhistoriske fagområder i vid forstand skal formidles.

Senteret skal synliggjøre sammenhengen mellom mennesket og en fantastisk fornybar ressurs. Det skal vise oss hvilke dype spor dette fisket har satt i vår materielle kultur og vår livsform, men samtidig se framover og stimulere til refleksjon om framtida til skreifisket og fiskerinæringa rent allment. Formidlinga skal være tett knyttet opp mot forskningsfronten i de relevante fagområdene.

Norgeshistorien er ikke komplett

Lofotfisket har satt så dype spor i norsk historie – så dype at historien om Norge ikke kan fortelles uten å inkludere skreifisket og tørrfiskens betydning. SKREI skal bidra til å gjøre hele fortellingen om Norge mer kjent, mer komplett. Historien om lofotfisket og Norges viktigste fisk skal få større plass.

Illustrasjonen viser SKREI, beliggende i Storvågan i Kabelvåg. Illustrasjon: LPO arkitekter.

Den kommersielle handelen med tørrfisk begynte i Lofoten, i det gamle Vágar. Gjennom en periode på 500 år i norsk historie representerte tørrfisken hoveddelen av Norges eksportinntekter. Akkurat her, på tuftene til gamle Vágar etablerer vi SKREI. Vi skal løfte fram den nasjonale historien om skreifisket og vise hvordan det har formet kultur og levemåter.

SKREI går ut over rammene for et tradisjonelt museum. SKREI handler om forholdet mellom mennesket og en fantastisk, fornybar ressurs. SKREI skal fortelle om både historien og fremtiden til fisken, folket og stedet.

Hvordan skaper vi skrei?

Først bygger og åpner vi otolitten

Vi har jobbet med planene våre for SKREI i de siste 15 år. Vi har støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Høsten 2021 fikk vi det endelige klarsignalet fra regjeringen om å begynne å bygge SKREI.

SKREI realiseres i Storvågan, Kabelvåg – i hjertet av Lofoten, på det stedet den kommersielle handelen med skrei startet. SKREI vil omfatte flere attraksjoner: Lofotakvariet, Lofotmuseet og Galleri Espolin – i tillegg til det nye, store bygget vi nå skal føre opp; Otolitten.

LPO arkitekter, med Expology AB og Asplan Viak på laget, vant arkitektkonkurransen. Høsten 2023 klargjøres tomta for nybygget «Otolitten». I 2024 starter byggingen. I 2026 åpner vi SKREI.

Parallelt med dette arbeider Museum Nord tett med Expology AB for å skape innholdet til hovedutstillingen i Otolitten. Asplan Viak jobber blant annet med å prosjektere og tilrettelegge tomt og uteområder til Otolitten.

Otolitten åpner i 2026. Deretter fortsetter vi arbeidet med å gjøre SKREI til en større helhet. Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin skal knyttes enda tydeligere inn i SKREI, gjennom forbedringer av anlegg og utvikling av formidlingstilbudene. Uteområdene skal oppgraderes ytterligere.

SKREI blir et senter for opplevelser og kunnskap om Norges viktigste fisk.

Otolitten

Otolitten skal kunne fungere frittstående men ikke minst være i samspill for de eksisterende anleggene som Museum Nord driver: Lofotakvariet, Galleri Espolin og Lofotmuseet. Disse skal videreutvikles i samspill med kulturlandskapet som omgir dem. Summen av Otolitten, Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet skal gi besøkende kunnskap og opplevelser fra ulike perspektiv. Summen av disse blir SKREI.

Otolitten blir på 5000 kvm. Her skaper vi en stor basisutstilling med vekt på fisken og folket i fortid og nåtid og framskriving av mulige framtidige scenarier. I den store fortellingen om lofotfisket er det også naturlig å dra inn havet, økologi, biologi, kunst og kultur.

Otolitten vil også gi arealer for skiftende utstillinger og arrangementer, inneholde Museum Nords relevante samlinger som del av senterets kunnskapsbasis, kontorer og publikumstilbud som kafé.

SKREI blir en attraksjon

Vi forventer 140.000 besøkende i året til SKREI. SKREI får attraksjonskraft av internasjonal karakter. SKREI vil, utover de verdiene som skapes på stedet, også skape store økonomiske ringvirkninger. Som Lofotfisket og Norges viktigste fisk vil SKREI også skape verdier.

Bildet viser kart over Storvågan. Illustrasjon: LPO arkitekter.
Kart over Storvågan som viser hvor Otolitten skal bygges (etappe 1). Etappe 2: Ny vei til Nyvågar samt større oppgradering av uteområder. Illustrasjon: LPO Arkitekter.

SKREI skal være åpent hele året. Det blir utstillinger, aktiviteter og opplevelser tilpasset sesong og besøkstall. SKREI skal være en aktuell arena for lokalbefolkningen å oppsøke kunnskap om Lofotfisket på. Tilreisende skal få innblikk i kulturhistorien og gjennom opplevelser og kunnskap få bedre grunnlag for å forstå hva Lofoten er, hva lofotfisket var og er og hvordan dette vises i vår kultur og næring også i dag.

ringvirkninger

Det blir økonomiske ringvirkninger av SKREI og 140.000 besøkende pr år.

Menon Economics har gjennomført en økonomisk ringvirkningsanalyse. SKREI medføre en forbruksvekst i regionen verdt 43,6 millioner kroner pr år når gitte kriterier er lagt til grunn. Du kan lese mer om ringvirkningene på denne siden.

et tverrfaglig prosjekt

Når man forteller historien om Norge, er skreien og tørrfiskhandelen sentral. SKREI tar ansvar for å formidle og forske på denne viktige biten av historien. Vi bygger et museum med nasjonal relevans, som er et viktig tematisk tilskudd til bredden av norske museer.

Vi har jobbet med innholdsskaping for SKREI over lang tid. Et viktig tiltak er SKREI Research Center som bygger nettverk av forskere og næringsaktører, formidler forsking fra relevante fagområder og leverer innhold til hovedutstillingen.

Museum Nord har gjennom sine mange ansatte stor tilgang på kunnskap som skal formidles og fagfolk som kan formidling. Ulike prosjekter har over tid jobbet mot et felles mål: skape kunnskap og formidlingstilbud som skal anvendes i SKREI.

SKREI blir et senter for opplevelser og kunnskap om Norges viktigste fisk. Skreien er nøkkelspilleren.

FAKTA & TALL

Investeringsbudsjett: totalt 583 mill kroner

SKREI er delt i 2 etapper.

Etappe 1 omfatter nybygget «Otolitten» og nærmeste uteområder, totalt 385 millioner kroner

Etappe 2 omfatter videreutvikling av eksisterende Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin, videreutvikling av uteområder og infrastruktur, totalt 198 millioner kroner.

Finansieringsplanen omfatter tilskudd til investering, tilførsel av eiendommer, låneopptak samt bidrag fra private partnere.

SKREI blir …

Illustrasjon fra Otolitten, med utsikt mot evig mektige Vågakallen. Otolitten blir et nav i SKREI. SKREI blir et senter for opplevelser og  kunnskap om Norges viktigste fisk.


Siste Nyheter

Ny Styreleder i Skrei Eiendom AS

Jonas Tetlie er valgt som ny styreleder i Skrei Eiendom AS. Han tar over etter Johannes Rørtveit som har fungert som styreleder i en årrekke.

Museum nord på konferanse for kreativ næring

Museum Nord var tilstede på konferanse for kreativ næring i Harstad i juni 2024.

Snart klart til byggestart

Arbeidet med tomta til Otolitten går radig fremover og det er ikke lenge før det er klart for byggestart.

SKREI-pilot på Lofotr Vikingmuseum

15. mai var filmfolka i Lofoten Film Collective og utstillingskoordinator for SKREI på Lofotr Vikingmuseum for å filme scener til en pilot. 

Hvilke fagområder inneholder SKREI?

19. og 20. mars var det fagseminar for utstillingsgruppen til SKREI, ansatte ved museene i Storvågan, Expology og våre eksperter.

Fra øverste hylle

Fra Hollywood til Lofoten for å løfte den eventyrlige verdensreisen til vikingjentene Hedvig og Ingeborg! – En drøm som kommer i oppfyllelse, sier Harald Zwart.

Var oldefar på lofotfisket?

Museum Nord søker gjenstander og historier til utstilling i SKREI. Vi er interesserte i noen bestemte typer av eldre gjenstander som representerer forbindelsen mellom de som reiste på lofotfisket og de som ble igjen hjemme.

Årsrapport 2023

Årsrapporten for 2023 er her! Ta en kikk på hva vi har oppnådd i løpet av fjoråret.

LOFOTKONFERANSEN 2024

Museum Nord deltok på Lofotkonferansen 2024 arrangert av våre partnere i «Lofoten De Grønne Øyene» på Thon hotell Svolvær 14. og 15.februar.

SKrei research center møte med fiskeriministeren

Søndag 21.01.2024 besøkte fiskeriminister Cecilie Myrset Svolvær for møte næringen i sammenheng med den nye kvotemeldingen «Fisk, Folk og Felleskap».

Også Bodø 2024 løfter fram otolitten

Skreiens ørestein – otolitten – forteller den enkelte fiskens livshistorie. Nå blir også otolitten en del av fortellingen til Bodø 2024 europeisk kulturhovedstad.

Webinar med Audun Iversen 16.Januar.

SKREI Research Center inviterer til webinar med Audun Iversen.

Stort oppmøte og begeistring

Hva er egentlig SKREI? Det åpne informasjonsmøtet som ble holdt i slutten av november ga tilhørerne mange svar.

SKREI: informasjonsmøte 29. november

Velkommen til informasjonsmøte om SKREI onsdag 29. november 2023.

SRC webinar: New Foundlands codfishng and the cod moratorium

SKREI Research Center (SRC) inviterer til et spennende webinar med Jennifer Thornhill Verma 29. November kl. 14.00.

SKREI utstillingsgruppe besøkte Bergen

SKREI utstillingsgruppe har vært på studietur i Bergen, for å treffe kollegaer, knytte kontakter og hente inspirasjon og læring til utstillingsutvikling.

Leter høyt og lavt

Vi arbeider nå med hovedutstillingen i SKREIs nye sentralbygg, kalt Otolitten. Et mål for utstillingen er å formidle historie knyttet til lofotfisket og skreien fra et geografisk perspektiv som strekker seg langt utover Lofoten. Vi leter høyt og lavt!

Stor interesse for ombruksmaterialer

Rivinga på tomta til Otolitten er i gang.

SKREI gir ringvirkninger

SKREI vil gi ringvirkninger. SKREI skal gi arbeidsplasser, omsetning i reiselivsnæringen og omkringliggende næring. SKREI vil skape kunnskap, gi stolthet og bidra til identitet.

Ny utstilling på Lofotakvariet «GOLFSTRØMMEN – HAVETS KRAFT»

Lørdag 30. september gjennomførte SRC i lag med Lofotakvariet Forskningsdagene, dette resulterte i en utstilling om Golfstrømmen som kan besøkes utover høsten i Lofotakvariet.

Ta kontakt

Portrett av en mann

Jens-Henrik Andersen

Prosjektleder