SKREI

BILDER og FILM : LPO arkitekter

Et nytt nasjonalmuseum for skrei

Ingen næring har satt så dype spor i vår kultur gjennom så mange århundrer som lofotfisket – det store vinterfisket. Skreien gyter fra Møre-kysten til Finnmark, og fisket har tradisjonelt foregått i de samme områdene, men lofotfisket har inntatt en særstilling med gjennomgående flest deltakere og størst fangst. Derfor anser vi det som et fenomen av nasjonal betydning – kulturelt og økonomisk. Tørrfisk har representert hoveddelen av norsk eksportverdi i en periode av vår historie på over 500 år. Formidlingen av hva fisket etter skrei har betydd, betyr og vil bety for Norge er en nasjonal oppgave av første rang. 

For å realisere denne oppgaven har Museum Nord og Vågan kommune tatt initiativ til å etablere et nasjonalt senter for lofotfisket og skreiens betydning for Norge i fortid, nåtid og framtid.

Planen omfatter et kunnskapssenter av høy kvalitet som kan formidle alle relevante emner innenfor både naturfag og kunst- og kulturhistoriske fagområder i vid forstand. Senteret skal synliggjøre sammenhengen mellom mennesket og en fantastisk fornybar ressurs.
Det skal vise oss hvilke dype spor dette fisket har satt i vår materielle kultur og vår livsform, men samtidig se framover og stimulere til refleksjon om framtida til skreifisket og fiskerinæringa rent allment. Formidlinga skal være tett knyttet opp mot forskningsfronten i de relevante fagområdene.

SKREI kommer

Vi har jobbet med planene våre for SKREI de siste 15 årene. Vi har støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter. I 2021 håper vi på det endelige klarsignalet fra regjeringen om å begynne å bygge SKREI.

Senteret vil inneholde en stor basisutstilling med vekt på fisken og folket i fortid og nåtid og framskriving av mulige framtidige scenarier.
Det vil også inneholde store deler av Museum Nords relevante samlinger som del av senterets kunnskapsbasis. Vi vil også aktivt bruke dette nye magasinet som kunnskapsbank i senteret.
I tillegg vil senteret fungere som et nav i de eksisterende anleggene som Museum Nord driver innenfor den planlagte temaparken : Lofotakvariet, Galleri Espolin og Lofotmuseet. Disse skal videreutvikles i samspill med kulturlandskapet rundt.

FAKTA & TALL

Totalt budsjett: 371,4 mill. NOK
Finansiert: 58,5 (Vågan kommune, Nordland fylkeskommune, privat sponsing) + lån 110 mill. NOK


Nylige MILEPÆLER

Når man forteller historien om Norge, er skreien og tørrfiskhandelen en helt sentral del av det helhetlige bildet. SKREI tar ansvar for å formidle og forske på denne viktige biten av historien. Vi bygger et museum med nasjonal relevans, som er et viktig tematisk tilskudd til bredden av norske museer.
SKREI er den eneste tverrfaglige og tverrsektorielle organisasjonen som jobber med å formidle historien om skreien – og er en viktig nord-norsk stemme i en aktuell dialog.
SKREI-senteret bygges “on site” på arnestedet til det kommersielle lofotfisket. Like under bakken ligger unike arkeologiske funn som er viktige for historien som formidles. Konseptet bak SKREI er helhetlig og stedsavhengig. Det er spesielt utviklet for å integrere eksisterende turisttilbud med et nytt senter.

SKREI skal være … 

Mer informasjon