Rådet

Rådet består av én person fra hver av de kommuner som bidrar til stiftelsens drift med et minstebeløp som ved stiftelsestidspunktet er kr 250 000,- pr. år. I tillegg utpeker de tre regionrådene i Ofoten, Vesterålen og Lofoten ett medlem hver. Rådet velger en ordfører og en varaordfører for en periode på to år.

Rådet møtes én gang i året – seinest 30. juni – og velger styremedlemmer til Stiftelsen Museum Nord. I dette arbeidet benyttes en valgkomité som rådet selv nedsetter. Valgkomiteen har fire medlemmer, ett medlem fra hver region og ett medlem som representerer eierstiftelsene til Museum Nords temamuseer. Valgkomiteen fremmer sine prioriteringer ut fra kriterier vedtatt av rådet.

Rådet velger også revisor til revisjon av stiftelsens regnskap. Revisoren skal være registrert eller statsautorisert.

Stiftelsens planer, årsberetning og årsregnskap legges fram på rådsmøtet. I forlengelsen av rådsmøtet arrangeres en konferanse med tema som er relevant for arbeidet i Stiftelsen Museum Nord. Denne skal være åpen for alle interesserte.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt administrasjonen i Museum Nord.

Rådsmøter – innkallinger og protokoller
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2023

Møte 24.05.2023

Innkalling
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2023

Møte 24.05.2023

Protokoll
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2022

Møte 19.05.2022

Innkalling
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2022

Møte 19.05.2022

Protokoll
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2021

Møte 28.05.2021

Innkalling
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2021

Møte 28.05.2021

Protokoll
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2020

Møte 28.05.2020

Innkalling
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2020

Møte 28.05.2020

Protokoll
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2019

Møte 22.05.2019

Innkalling
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2019

Møte 22.05.2019

Protokoll
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2018

Møte 06.06.2018

Innkalling
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2018

Møte 06.06.2018

Protokoll
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2017

Møte 09.05.2017

Innkalling
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2017

Møte 09.05.2017

Protokoll
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2016

Møte 19.05.2016

Innkalling
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2016

Møte 19.05.2016

Protokoll
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2015

Møte 20.05.2015

Innkalling
Museum Nord Logo

Rådsmøte 2015

Møte 20.05.2015

Protokoll