SKREI

(English summary)

SKREI skal ligge i det rike, historiske landskapet der middelalderbyen Vágar lå – selve arnestedet for den kommersielle tørrfiskhandelen. SKREI skal vise sporene skreifisket har satt i kultur og folk og reise viktige spørsmål om økologi, forvaltning og næringens utvikling framover.

Bakgrunnen for prosjektet
I uminnelige tider har skrei og torsk vært den mest sentrale matressursen i nord og kanskje også den viktigste verdiskaperen for nasjonen Norge. Nord-Norges første by ble grunnlagt i Kabelvåg og Storvågan/Kabelvåg i Lofoten er i historisk sammenheng et av Norges viktigste områder. Her startet det markedsorienterte Lofotfisket, og det vokste frem bosetting og internasjonal handel som medførte velstand og oppgangstider for hele nasjonen. Les mer om Vågar i Nordland fylkesleksikon.

Det har siden 2008 vært arbeidet aktivt i Storvågan AS med å utvikle et nasjonalt opplevelsessenter knyttet til lofotfisket og skreiens betydning for verdiskaping og vekst i Norge. Arbeidet ledes i dag av Museum Nord. Det er stor interesse og begeistring for prosjektet, både på lokalt og nasjonalt nivå. Her kan du lese hva Lofotposten skriver i november 2016, etter folkemøte.

«Skull torsken os feyle, hva havde vi da?» (Petter Dass)

«Nordlands kystlinje er unik. Den er blant de mest spektakulære i verden. Men i tillegg til vakker natur så har det bodd folk her i flere tusen år. Det er den unike og levende kystkulturen som virkelig skiller oss fra sammenlignbare kystlinjer. Dette gir et stort potensial for utvikling av attraktive reiselivsopplevelser langs kysten.» (Mona Fagerås, Fylkesråd for næring, juli 2016. Fra åpningstalen ved grunnsteinsnedleggelsen av jektefartsmuseet i Bodø, om betydningen av Jektefartsmuseet og SKREI/Lofotfiskets kulturarvsenter)

Ingen andre steder enn i Kabelvåg i Lofoten er det mer relevant og spennende å lage en temapark knyttet til torsken/skreiens betydning. Der hvor Nordnorges første by ble grunnlagt i middelalderen, der skal vi gjennom opplevelser og kunnskap formidle betydningen av torsken.

Prosjektets ambisjoner er å medvirke aktivt til at Lofoten generelt og Vågan spesielt utvikles til en nasjonal og regional opplevelsesarena, der kultur og næring oppleves på en ny og fremtidsrettet måte, basert på Lofotfisket og den betydelige kulturarven som er skapt i området gjennom mange tusen år.

SKREI skal styrke merkevaren Lofoten, bidra til et helårig reiseliv/kulturnæring og være fundert på bærekraftige prinsipper. Mat som lokalt råstoff skal gjøres kjent og inngå som en del av opplevelsene. Kunnskapen som formidles skal være tuftet på historie og også være samtidsrelatert og framtidsrettet.

Museum Nord utlyste sommeren 2016 en arkitektkonkurranse, hvor det kom inn flere svært spennende bidrag. Vinneren er nå kåret: nybygget for SKREI skal tegnes av LPO arkitekter. LPO har i samarbeid med Asplan Viak og Expology AB tatt et helhetsgrep der bygg, landskap og formidling kombineres på en vakker og funksjonell måte som vil skape stor begeistring.

SKREI illustrasjon LPO Arkitekter
OtolittenIllustrasjon: LPO Arkitekter
SKREI Illustrasjon LPO
InteriørIllustrasjon: LPO Arkitekter
gutt-i-akvariet
Foto: Kjell Ove Storvik/Lofotakvariet
espolin
Utsnitt av maleri. Foto: Kjell Ove Storvik/Galleri Espolin

Mer informasjon (klikk på titlene for å lese avsnittet)

Hvem står bak SKREI?

Museum Nord er prosjekteier. Prosjektansvarlig er direktør for Museum Nord, Geir Are Johansen.
Museum Nord er et konsolidert museum for nordre Nordland og har 21 besøkssteder i 11 kommuner i Lofoten, Ofoten og Vesterålen. I området rundt planlagte SKREI er Museum Nord driftsansvarlig for Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin. Classic Hotels er driver av Nyvågar Rorbuhotell. Les mer om Museum Nord her.

Storvågan/Kabelvåg i Lofoten er i historisk sammenheng et av Norges viktigste områder. Her startet det markedsorienterte Lofotfisket, og det vokste fram bosetting og internasjonal handel som medførte velstand og oppgangstider for hele nasjonen.

Det mest sentrale stedet å utvikle en slik attraksjon er naturlig nok der Lofotfisket har sin opprinnelse helt fra vikingetiden; Vågan og Storvågan, rett utenfor Kabelvåg og Svolvær. Her finnes allerede i dag Lofotmuseet som ble etablert i 1976 i en tidligere væreiergård, Lofotakvariet som ble etablert i 1989 og Galleri Espolin som ble etablert i 1992. Dessuten Nyvågar Rorbuhotell med kaianlegg, overnatting og konferansefasiliteter.

Museum Nord ivaretar og formidler historisk kunnskap om liv og hendelser i landsdelen, og er av Nordland Fylkeskommune bedt om å ta et særlig initiativ og ansvar for å lede arbeidet med å få frem et forprosjektgrunnlag med finansieringsløsninger, innhold og fysisk utforming av SKREI. Det er derfor under ferdigstillelse et forprosjekt med tilhørende reguleringsplan, masterplan og formidlingskonsept, som er en del av underlaget for anskaffelsen. Anskaffelsen vil inngå i dette forprosjektarbeidet som del av beslutningsgrunnlaget.

Relevante eierforhold

Vågan kommune er eier av Galleri Espolin AS, Lofotakvariet AS og største interessent i stiftelsen Lofotmuseet. Området hvor Våganheimen i dag er lokalisert er på ca. 15 da og eies av Vågan kommune. Dette området foreslås at inngår i planarbeidet og kan disponeres til nye fellesfunksjoner, museumsbygg, parkering- og infrastruktur.

Det forberedes å samle eierforholdene slik at det etableres tydelig byggherreansvar for temaparken som ivaretar de verdier som er skapt og skapes. Denne eieren vil kunne stå som ansvarlig for videre utvikling og nyinvesteringer

Tidsrammer og økonomi

Beslutningsgrunnlaget for SKREI skal være ferdigstilt ila. høsten 2017, og det arbeides parallelt med finansieringsløsninger nasjonalt. Målet er 85 % statlig finansiering. Nordland Fylkeskommune er en viktig premissleverandør og initiativtaker i dette arbeidet.

Prosjektets totale økonomiske ramme er beregnet til ca. 350 Mnok. Reguleringsplanen er på ca. 250 da, og det planlegges nybygg på ca. 5 000 m2 med utstillingsareal på ca. 2 500m2, og oppgradering av eksisterende utstillinger.

Ambisjoner

Prosjektets ambisjoner er å medvirke aktivt til at Lofoten generelt og Vågan spesielt utvikles til en nasjonal og regional opplevelsesarena, der kultur og næring oppleves på en ny og fremtidsrettet måte, basert på Lofotfisket og den betydelige kulturarven som er skapt i området gjennom mange tusen år.

På lang sikt skal prosjektet fremme identitet og stolthet rundet historien om lofotfisket og betydningen det har og har hatt for Norge. SKREI skal være en arena der kulturminner og kulturarv i vid forstand tas i bruk for økt trivsel, bolyst og verdiskaping. Videre skal prosjektet bidra til destinasjonsutvikling og utvidelse av sesongen innen reiselivet i regionen. Det skal fokuseres på å styrke kulturnæringen og merkevaren Lofoten, samt bidra til at mat basert på lokalt råstoff skal gjøres kjent og inngå som en del av opplevelsene for besøkende.

SKREI vil i det videre arbeidet, og i samarbeid med lokale aktører, gi ny utvikling til Vågan og Kabelvåg når det gjelder bolyst og stedsutvikling. Det skal etableres flere arbeidsplasser og utvikles nye reiselivs- kulturformidlings- og servicetjenester basert på involvering av lokale utdanningsinstitusjoner, bedrifter og forskningsmiljøer. Det vil gi knoppskyting.

Ved å være aktuell og nåtidig i forhold til formidling og budskap vil SKREI skue fremover, og benytte utradisjonell og ny teknologi i formidling. Dette vil gi ny inspirasjon og kraft til dagens formidlingsarenaer; Akvariet, Galleriet og Museet – og sikre og videreutvikle de verdiene som allerede ligger her på en kostnadseffektiv måte. Ved økt samhandling vil det også være mulig å få til en mer effektiv driftsorganisasjon.

Det er en intensjon at temaparken skal fremstå på en bærekraftig måte, eksempelvis ved bruk av alternativ energi og gjenbruk av ressurser som ferskvann, og det skal være miljø- og klimavennlig i utforming og bruk.

Kontaktinformasjon
For videre informasjon om prosjektet:

Prosjektansvarlig
Direktør Museum Nord
Geir Are Johansen

Prosjektleder
Anna Insa Vermehren
anna.vermehren@museumnord.no
Tel +44 7877 465598

rominnhold
Innholdet i den nye temaparken. Fra Peter S. Gulbrandsens presentasjon av prosjektet, november 2016.
tre-deler
Collage: Galleri Espolin. Fra Peter S. Gulbrandsens presentasjon av prosjektet, november 2016.