Vår Framtid

Museum Nord utvikler seg og sitt tilbud gjennom ambisiøst prosjektarbeid. Prosjekter er ofte grunnlaget for forskningsaktivitet, innsamling og formidling. Besøk PROSJEKTER for en fullstendig oversikt over pågående og avsluttede prosjekter, eller les mer om våre nåværende og framtidige prosjekter nedenfor.

SKREI

SKREI blir et senter for kunnskap og opplevelser knyttet til Lofotfisket og Norges viktigste fisk. SKREI strekker seg utenfor rammene til et tradisjonelt museum.

El. 12

El. 12 – en jernhest fra Ofotbanen

Living on the edge

Living on the Edge skal se på økologiske skift i Nord-Atlanteren over tid. Forprosjektet er finansiert av NPA.

PhD-prosjekt: Kulturhistorisk museumsformidling og lokasjonsbaserte medier

I ph.d.–prosjektet undersøkes det hvordan utstillinger kan komplementeres med digitale formidlingsformer for å bedre kunnskapsformidlingen.

SKREI Research Center

SKREI Research Center (SRC) er et treårig prosjekt for å skape en infrastruktur som koordinerer internasjonal, tverrfaglig forskning og kunnskap rundt temaer knyttet til den arktiske torsken.

GaiaTalent

GaiaTalent er et tiltak mot utenforskap blant unge. Vi ønsker å koble digitale talenter i utenforskap med behovet for digital kompetanse i distriktene.

Museum Nords Visjon

Museum Nord skal være et av Norges ledende museer, med aktiv deltakelse i relevante nasjonale og internasjonale nettverk. Viktige lokale, nasjonale og internasjonale historier med tilhørighet i vårt område skal fortelles til et større publikum: 

Vikingtiden står sentralt for Lofotr Vikingmuseum og SKREI (Lofotmuseet). Det finnes også potensiale til formidling av vikingtid/middelalder ved flere anlegg i Vesterålen. Innsamlingen knyttet til vikingtiden skal være av objekter tilhørende våre forestillinger om vikingtiden (f.eks. malerier med vikingtiden som motiv, dokumentasjon av senere tids forsøk på å rekonstruere levekår m.m. under vikingtiden osv.).

Fiskeri, kystkultur og marine ressurser er temaer som er representert på mange av våre museumsanlegg og står sentralt hos bl.a. Norsk Fiskeværsmuseum, SKREI (Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin), Neptun Sildoljefabrikk og Andøymuseet. Nesten alle våre samlinger inneholder objekter knyttet til fiskeri, kystkultur og marine ressurser. Dette er også temaer som er godt representert ved de andre museene i fylket og nasjonalt. Museum Nords samlinger som gjelder disse temaene bør representere mangfold i vårt driftsområde, men også være relevante på regionalt og nasjonalt nivå. Etableringen av SKREI kulturarvsenter vil ytterligere styrke Museum Nords satsing på feltet og vil legge til rette for sentralisert forvaltning, formidling og forskning. Innsamlingen skal være en supplerende innsamling for de tidsperioder som er dårlig representert i samlingen nå (f.eks. nyere tid fra 1970-tallet og oppover) og en prosjektbasert innsamling (f.eks. i forbindelse med etablering av nye utstillinger på SKREI eller diverse dokumentasjonsprosjekter). Gjenstander skal samles inn i minst mulig grad. Foto-, film- og lydmateriale, kunst, immateriell kulturarv og levende planter og dyr skal prioriteres i innsamlingsarbeid.

Dette er temaer som er representert ved mange av Museum Nords anlegg, og er sentralt for Hurtigrutemuseet, SKREI (Lofotmuseet), Andøymuseet og Norsk Fiskeværsmuseum. Objekter finnes i de fleste samlinger, og er også godt belyst hos andre museer både i fylket og i resten av  landet. Museum Nord samarbeider på dette feltet med andre museer på nasjonalt nivå gjennom Kystverkmusea.  Innsamlingen skal først og fremst være en supplerende innsamling (spesielt objekter knyttet til nyere periode fra 1970-tallet og oppover), og prosjektbasert innsamling skal prioriteres.

Bergverk og jernbane er temaer som står spesielt sterkt ved avdeling Ofoten. Bergverksnæringen spilte en veldig stor rolle i industrialiseringen av Nord-Norge på slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet. Bergverksdrift eksisterte også andre steder i Museum Nords område enn Ofoten, f.eks. på Austvågøya. Bergverk er godt representert på både fylkes- og nasjonalt nivå, men Museum Nord ønsker her å synliggjøre lokale variasjoner innen bergverksdrift og viktigheten av den for utviklingen av vår region. Jernbane er et tema som ikke er representert hos andre museer på fylkesnivå, kun på nasjonalt nivå. Museum Nord samarbeider med Norsk jernbanemuseum om dette temaet. Vi skal drive med kompletterende innsamling av objekter som gjelder jernbane og bergverk. Museum Nord har i dag ikke plass til veldig store gjenstander (f.eks. store industrielle maskiner eller rullende materiell) og må samarbeide med andre aktører på nasjonalt nivå dersom vi får tilbud om slike gjenstander. Innsamling av foto-, film- og lydmateriale, kunst og immateriell kulturarv skal foregå uten begrensninger. Dokumentasjonsprosjekter bør prioriteres.

Museum Nord har få objekter i sine samlinger som beskriver samfunnsutviklingen etter 1970-tallet, derfor ønsker vi å konsentrere oss mer om dokumentasjon av utviklingen som skjedde i nordre del av Nordland i andre halvpart av 1900-tallet og fram til i dag. Vi ønsker å dokumentere viktige begivenheter som finner/fant sted i vårt område og fører/førte til store endringer i lokalsamfunnet, enten det er snakk om etablering av nye næringer, klimaendringer eller svært store arrangementer. Samtidsdokumentasjon er også en viktig del av dette. Samfunnsutvikling gjelder alle våre museumsanlegg og kan få forskjellige former i praksis. Det skal foregå innsamling av alle typer objekter knyttet til dette temaet, hvor innsamling av foto-, film- og lydmateriale og digitalfødte arkiv skal prioriteres. Innsamling bør i mest mulig grad foregå gjennom definerte dokumentasjonsprosjekter.

Museum Nord etablerer og videreutvikler attraktive publikumstilbud i hver av avdelingene våre i forhold til disse sentrale historiene, og spisser vår fagkompetanse i forhold til dette. Vi har fokus på naturgrunnlaget og forholdene folk i nord har tilpasset seg å leve under. Samspillet mellom ulike etniske grupper synliggjøres. Vi er nyskapende og har aktualitet i vår formidling for dagens nordlendinger, nordmenn og internasjonale gjester. Vi skal sørge for at vern av bygninger, samlinger og kulturarv (materiell og immateriell) er i henhold til gjeldende nasjonale museumsstandarder. Nye sentralmagasiner til samlinger søkes etablert i denne sammenheng. Størrelsen på våre samlinger og kulturhistoriske bygningsmasse skal tilpasses vår økonomi med tanke på bærekraftig drift og vedlikehold.

Besøk prosjektsiden

PROSJEKTER

Museum Nord utvikler seg og sitt tilbud gjennom ambisiøst prosjektarbeid. Prosjekter er ofte grunnlaget for forskningsaktivitet, innsamling og formidling. Her er noen av våre prosjekter som vi har fullført.